Mi is az az Érpataki Modell?

EMOH-fehér

1.) A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

2.) Az organikus közösségszervezés komplex társadalmi integrációs rendszere.

3.) A rendközpontú organikus társadalomtudomány, az Igazságközpontú közérdek-érvényesítő államelmélet és az üdvösségközpontú személyiségfejlesztő antropológia szintézise.

Kulcsszava:

REND.

Kulcsgondolata, kiindulópontja és legfontosabb alapelve:

REND A LELKE MINDENNEK“,

ezért kulcsfeladata:

RENDET KELL TENNI, MERT RENDNEK KELL LENNI!

Az Érpataki Modell által képviselt paradigmaváltás szerint a szabadság központúnak nevezett és szabadosságként értelmezett nihilista és anarchista neoliberális önkénykultuszra alapozott társadalomszervezés helyett bevezetett új rendközpontú paradigma alapján a település vezetőinek, nem a kötelezettségek teljesítésétől elszakított és attól teljesen függetlenül értelmezett liberális szabadságjogok mindenek előtti biztosítása a társadalomszervezés alapja, hanem e helyett a település közügyeinek intézésével kapcsolatban lévő hivatásos illetékes köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és a felelős civileknek is a legnagyobb erőfeszítéseket mindenek előtt (a népi, nemzeti, vallási hagyományok, a helyi kultúra és a hatályos jogszabályok által definiált világos normákban gyökerező és azokra alapozott) REND kialakítása, fenntartása és megszilárdítása érdekében és irányába kell kifejteni, ezután jöhet minden egyéb (vagyis csak ezután jöhetnek a szabadságjogok kérdéskörei, a fejlesztések és beruházások is), mert a rend az a szilárd és nélkülözhetetlen alap, melyen múlik minden egyéb fejlesztés hatékonysága és sikere a közösség és az egyén boldogulása szempontjából egyaránt. A települési vezetőknek a meglévő jogszabályokat merni kell alkalmazni, valamint meg kell követelni és ki kell kényszeríteni a jogalkalmazóktól egy olyan rendeltetésszerű jogalkalmazást, mely kivételezések és kettősmérce nélkül, következetesen és hatékonyan, szükség esetén a romboló személyekkel a konfliktusokat is bátran fel meri vállalni. A település vezetőinek élen járva kell felvállalni a szükséges normafelmutatásokat és az esetlegesen ezzel együtt járó konfrontációkat, szövetséges segítségnyújtás mellett, a könnyelmű konfliktuskerülés helyett, a támogató segítségnyújtás aktív biztosítása által (a gyermekjóléti szolgálat képviselőjétől, a védőnőtől kezdve a szabálysértési előadón, a gyámügyi előadón, a gyámhatóságon, a gyámhivatalon keresztül, a mezőőrtől a rendőrjárőrig, az ügyészig és a bíróságig bezárólag) minden jogalkalmazóval fel kell vállaltatni a konfliktusokat a “problémás személyekkel” : vagyis a törvényen kívüliekkel, a bűnözőkkel, a seftesekkel, az ügyeskedőkkel, az adóelkerülőkkel, a fehérgalléros jogkerülőkkel-ügyeskedőkkel és minden típusú közösségrombolóval, úgy, hogy a törvényeket a médiaszuggesszióval és véleményterrorral fenntartott liberális kettősmérce helyett korrekten, következetesen és kivételezések nélkül, kellően visszatartó erejű szankciókkal a rendeltetésszerű joggyakorlás szabályai, vagyis a biztonságos és élhetővé váló települések szent érdekei szerint betartatjuk. Az Érpataki Modell egyik legfontosabb tétele, hogy elsőnek mindig a legrenitensebb, legbomlasztóbb személyeket kell szembesítenünk a törvényekkel, jogkövetésre kényszerítve őket. Behódolás és gyáva konfliktuskerülés helyett példát statuálunk rajtuk, ami olyan eredménnyel jár a közösség vonatkozásában, mintha egy kígyó fejét vágnánk le.

A legfontosabb szempont, ami alapján megkülönböztetjük a közösség egyes tagjait, az nem a liberális médiaszuggesszió hamis törésvonalai szerint faji vagy társadalmi rangbeli vagy politikai hovatartozásbeli különbség, hanem a következő: a.) a konkrét tevékenysége során b.) a jelenben c.) (az aktuális jogrend és a hatályos törvények által definiált normarendszerhez vagyis) a RENDhez való viszonyában közösség szempontjából építő (a RENDet erősítő, az együttélési szabályokat megtartó és jogkövető), vagy romboló (a RENDet gyengítő, az együttélési szabályokat sárba tipró és jogsértő) tevékenységet folytat-e az adott személy! Az építő szándékú embereket minden rendelkezésre álló eszközzel támogatjuk és szövetségesnek tekintjük, a romboló tevékenységet folytatókat ellenségnek tekintjük és ellenük folyamatos harcot folytatunk, igyekszünk minél előbb megszüntetni a romboló tevékenységeket, mégpedig azért, mert a hajót lékelgetők lékütögető hobbija veszélyt jelent az egész közösségre és a közös hajóra. Ha eltűrjük a lékelgetést, akkor egy idő után a romboló személy előbb utóbb egyre nagyobb lékeket fognak ütni a hajón és egyre több személyt kezdenek erre buzdítani, amit a hajó süllyedésekor már sokkal nehezebb és több energiát áldozva lehet orvosolni, ezért javasoljuk a településvezetőknek és a településért felelősséget érző személyeknek, hogy a romboló tevékenységeket mindig a.) csírájában, b.) gyorsreagálással és c.) példastatuálással igyekezzenek megszűntetni.

Ha nincs meg (a világos normák által definiált) REND egy településen, akkor a közösség haldoklik, akkor a beruházásoknak és a különböző fejlesztéseknek nem lesz igazi közösség-fejlesztő hatása. Csak a RENDRe, mint szilárd és nélkülönözhetetlen alapra lehet építeni a munkahelyteremtő beruházásokat és a településfejlesztéseket. Ha a településen belül rend van, ha az együttélés során definiálódtak a megfelelő játékszabályok vagyis az együttélési normák, ha a helyi szokásjog megerősítése által körvonalazódtak a frontvonalak és a határok, ha mindenki előtt világos, hogy eddig lehet elmenni és tovább egy jottányit sem, ha már tudják a lakosok, hogy hol van a zero tolerancia határa, akkor mindenki fellélegzik és a közösség tagjai elkezdhetik végre saját tehetségüknek, ötleteiknek megfelelő tevékenységet folytatni, elkezd a közösség a saját értékei és a magában hordozott talentumok szerint működni és elkezdi a saját hagyományait megteremteni. Csak a gyökereihez visszatalált és a hagyományaiból táplálkozó és abból megújuló közösség tud szárnyra kapni és csak így lehet a vérszerződő őseinkhez méltóvá válva az egeket meghódítani.

NÉPI-, NEMZETIÉS VALLÁSI HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE

„Őseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, testvér Te ne légy hűtlen soha!”

Maximálisan támogatjuk a helyi közélet megerősödését, az emberek egymásközti kommunikációját és egymás iránti segítségnyújtását, a közösségépítő projektek megvalósítását, a helyi (népi, nemzeti és vallási) hagyományok komplex ápolását, a helyi identitás megerősítését, a hagyományteremtő kezdeményezéseket, hogy felmerülhessen a település lakóiban egy újfajta személetmód, az egymásért való felelősség, valamint a közösségért történő tenni akarás.

Az Érpataki Modell lényege szerint nem egy individuális találmány, nem egy személy kreációja-kitalációja, nem egy olyan „rendszer”, melyet „ki kellett találni”, hanem lényege szerint annak a „munkának” és spirituális erőfeszítéseknek a gyümölcse, mely 1./ először is és mindenek előtt a metafizikai tradicionalitás által hordozott örök-érvényű és ezért mindig időszerű őstudásnak a megismerésére irányul, majd 2./ ezen megismert és elmélyített idea- és princípiumrendszernek a tér-idő szabta feltételeihez való hozzáigazításából és gyakorlati alkalmazásából ered. Ez nem egy individuális egoitás önkényes és regulálatlan kreativitásának terméke, hanem ellenkezőleg 3./ a lélekben a magasabb és egyetemes értékek nélkül regulálatlanul teret követelő egoisztikus burjánzási tendenciák radikális visszafogása révén születő és 4./ az igazság mellett, mindig és minden körülmények között történő szisztematikus kiállás és hűség rítusa által kikristályosodó elvrendszer és módszertan, mely 5./ a spirituális felismeréseknek és a metafizikai értékrendek működésének igyekszik teret biztosítani az emberi lélekben is és az emberi közösségben is. Az Érpatakon ilyen értelemben kikristályosodott elvrendszer és jó gyümölcsöket hozó módszertan és gyakorlat szerinti rend a mikroközösségben már jól működik. Makroközösségi szinten is könnyen megvalósítható és a helyes elvek és a megértett összefüggések garanciális jellege miatt ott is meg tudja hozni a jó gyümölcsöket.

Mi Érpatakon egy egyenes, és világos úton járunk. Harcban edzett, gyakorlatban bevált, jó gyümölcsöket termő módszereinket és elveinket közkincsnek tekintjük, eredményeinket büszkén hirdetjük, tapasztalatainkat szívesen átadjuk. Jó szándékú és helyi közösségükért felelősséget érző embereknek tanácsot, segítséget nyújtunk, mintát és példát mutatunk, a tapasztalatok továbbadása által mi is gazdagodunk és igaz barátságok megkötése által további testvéri közösségeket építünk. Ezen célból alapítottuk meg az ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATÁt 2012-10-23-án.

ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATA

„Rend a lelke mindennek!”, ezért „Rendet kell tenni, mert Rendnek kell lenni!”

Az ÉRPATAKI MODELL elvrendszere és módszertana a biztonságos s élhető település megteremtése vonatkozásában a gyakorlat által bizonyítottan hatékony, pozitív gyümölcsöket termő módon közösségrendező, a rendszerváltoztatással bevezetett nihilista és anarchista neo-liberális ideológia hegemonisztikus elterjesztése által megteremtett társadalmi káosznak és emberi züllöttségnek, a konzervált mélyszegénységnek (pontosabban: mélyigénytelenségnek) és az elmélyített gettósítási folyamatoknak tartós és maradandó felszámolására képes mindenféle több száz milliós integrációs „felzárkóztatási” támogatások és a „liberális” „szakemberek” 10-50 milliós tanulmányainak igénybevétele nélkül. Az eredmények a kételkedők számára a helyszínen bármikor megtekinthetők, módszerei nyilvánosak és bármelyik településen településmérettől függetlenül eredményesen alkalmazhatók.

Szükség van azonban minden településen minimum egy rátermett, a közérdek irányába elkötelezett, harcias szellemű, áldozatkész emberre, aki bátran – akár egyedül is a szükséges normafelmutató tevékenységet és az ezzel járó konfliktusokat felvállalva – el meri kezdeni a küzdelmet a település rombolását végző személyek és tevékenységek ellen, a munkájukat nem végző hatóságokkal, a bűnpártoló köztisztviselőkkel szemben. Szerencsére egyre több ilyen frontharcos találkozott már az Érpataki Modellel valamelyik nyílt napon, vagy a saját településén szervezett ismeretterjesztő előadáson, és önállóan (vagy baráti társasága segítségével) megkezdte a küzdelmet a helyi közösség érdekében a rend és az igazság jegyében saját településén. Ezen frontharcosok harcaihoz kívánunk segítséget nyújtani és ezen harcokat kívánjuk győzelemre juttatni.

Az Érpataki Modell Országos Hálózata kiemelt hangsúlyt fektet az élet minden területén történő érdemelvű meritokratikus „reform” végrehajtására, az élet minden területének egy kompetencia alapú, funkcionálisan is tagolt hierarchikus átszervezésére. A társadalom megújulása ezen az úton érhető el.

Az ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATA az eddig felállított bázisok (Alsózsolca, Cegléd, Eger, Gyöngyös, Hajdúdorog, Hejőszalonta, Jászberény, Konyár, Nagykáta, Mezőkövesd, Miskolc, Onga, Ózd, Sajóbábony, Szombathely, Tata, stb.) mellé várja új tagjait, akik közjogi frontharcosként a tettek mezejére lépve a negatív, romboló folyamatokkal szembe kívánnak szállni. Ezen frontharcos-jelölt lehet egy helyi lakos, egy civil szervezet képviselője, egy képviselő-testületi tag, vagy akár a polgármester. Az ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATA neki(k) elméleti és közjogi ismereteket, erkölcsi, spirituális, jogi támogatást, valamint gyakorlati-módszertani segítséget nyújt. (Hordószónokok, szájkarate mesterek, klaviatúra betyárok, megmondó emberek, karrierista törtetők és népszerűség halászok jelentkezését nem várjuk, ugyanis a települések problémáinak gyógyításához szisztematikus, kitartó és személytelen aktivitással, önzetlenül s áldozatkészen végzett mindennapi munkára van szükség a pozícióhajhász torzsalkodások helyett.)

A RENDELTETÉSSZERŰ JOGALKALMAZÁS KIKÉNYSZERÍTÉSE

Fontos feladatunknak tekintjük a rendeltetésszerű jogalkalmazás kikényszerítését az illetékes állami szervektől és hatóságoktól (az önkormányzati képviselőtestületektől, a polgármesterektől, jegyzőktől, a szabálysértési, a gyámügyi előadóktól, a gyermekjóléti szolgálatoktól, a védőnőktől, az óvónőktől, a tanároktól, a mezőőrségtől, a rendőrségtől, az ügyészségtől, a bíróságoktól, az állami hatóságoktól stb.) ugyanis ezen állami szerveknél és hatóságoknál közpénzen alkalmazott közalkalmazottak és köztisztviselők mulasztásainak, dolgozni nem akarásának, joggal való visszaéléseinek, törvénysértéseinek, és a törvénysértéseik kontroll nélküliségének a következményei és eredői azok a közállapotok, melyek egyre elviselhetetlenebbé teszik az általuk cserbenhagyott ország-építő és jogkövető lakosság mindennapjait. Ezen feladatunk teljesítését a konkrét államhatalmi jogsértések összegyűjtésével, az adott törvénysértések kivizsgáltatásával, a jogsértő köztisztviselők feljelentésével és felelősségre vonatásával, az elutasított feljelentések megfellebbezésével, a mulasztásos törvénysértések, a jogsértő látszat-intézkedések és a bűnpártoló eljárások nagyvonalú elnézését nem tűrő, kompromisszumot nem ismerő felülvizsgálatával és a felülvizsgálatok nyomon követésével kívánjuk teljesíteni.

GYERMEKÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

Kiemelt szerepet szánunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) (és az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett 1989 évi nemzetközi gyermekjogi egyezmény) előírásai betartatásának, ugyanis ha ezen törvények előírásai 1997 óta betartatásra kerültek volna és a jegyzői-, gyámügyi hatóságok, védőnői-, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok az anarcho-liberális ideológia társadalomzüllesztő és törvénysértő jogértelmezésének követése helyett bűnpártoló módon nem asszisztáltak volna a bűncselekmény szintű szülői gyermekveszélyeztetések elnézése mellett, hanem helyette fejüket nem homokba dugva, hanem sarkukra állva a szülői törvényi kötelezettséget megkövetelték volna és a gyermek mindenek felett álló jogát érvényre juttatták volna a gyermekeket a nap 24 órája során folyamatosan veszélyeztető felelőtlen szülőkkel szemben, akkor ma nem lenne ennyi magatartászavaros, fogyatékos, „hiperaktív” „kezelhetetlen” deviáns gyerek és nem kellene szembe nézne a magyar társadalomnak a különböző társadalmi katasztrófákkal fenyegető demográfiai problémákkal. Ezen súlyos gyermekveszélyeztetési problémák felszámolása érdekében az Érpataki Modell Országos Hálózata létrehozza az ORSZÁGOS GYERMEKÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATot, mely a SZENT IMRE PROGRAM keretében kívánja előmozdítani a kiszolgáltatott és veszélyeztetett gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, mégpedig úgy, hogy a gyermeküket veszélyeztető szülők és a bűnpártoló módon a gyermekveszélyeztetésben közre működő védőnői-, gyermekjóléti szolgálatoktól, gyámügyi hatóságoktól és polgármesteri hivataloktól megköveteljük (és nyomon követjük) a törvények rendeltetésszerű alkalmazását és a gyermekek mindenek felett álló jogaiknak érvényesülését a jövő zálogát képező fiatal nemzedék egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének haladéktalan biztosítása érdekében. Ha az egészséges fejlődés feltételrendszerét a születése pillanatától és a családi körülmények között nem biztosítják a szülők a megszületett gyerekek részére, akkor a veszélyeztető elhanyagolt családi környezetben olyan súlyos traumák, lelki megrázkódtatások és sokkhatások érhetik a kiszolgáltatott gyermeket, hogy ezen káros hatások egész életre kihatóan lelki sérültté teszik őket. Ezek megakadályozása az illetékes szerveknek már régóta törvényi kötelezettsége lett volna, de e helyett sokszor az illetékes szervek és hatóságok konfliktuskerülő látszatintézkedéseket tettek tekintet nélkül arra, hogy az ország-építő adófizető állampolgárokra milyen súlyos terheket raknak folyamatosan ezen hivatali visszaéléseik és bűnpártolásaik által. A szülői és a hatósági kötelezettségek sürgős betartatása mindannyiunk, a gyermekek, a szülők és a magyar társadalom elemi érdeke. A liberális szociálpolitika által megteremtett gyermeknemzésre alapozott megélhetési életforma (a szakirodalom szerint stratégiai gyermekszülés) csak a mélyszegénység konzerválását és mélyítését szolgálja.

Az ORSZÁGOS GYERMEKÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT kiemelt hangsúlyt fektet az iskolai erőszak elleni harcra, és a fiatalkorúaknak az idősek elleni agresszív viselkedésmódjának a felszámolására, ugyanis az önmagukat, társaikat és a környezetükben élőket (súlyosan) veszélyeztető neveletlen gyermekek és az őket elhanyagoló szüleik ellen (a gyermekek érdekében!!!) határozottan és következetesen fel kell lépni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Érpataki Modell Országos Hálózata kiemelt hangsúlyt fektet a hatályos és szigorú környezetvédelmi szabályok betartatására mind a szilárd, mind pedig a folyékony hulladékkezelés, valamint a levegőszennyezés, az állatvédelem, a környezeti és a személyes higiéniai feltételek, mind a lakhatási feltételek megteremtése vonatkozásában.

CIGÁNYSTRATÉGIA

Az Érpataki Modell Országos Hálózata kiemelt szerepet szán egy olyan gyakorlatban is működő és könnyen adaptálható cigány-stratégia, mint kisebbség-stratégia és az egyre aktuálisabbá váló migráns-stratégia megalkotásra, mely azon irányelveket kívánja összefoglalni, amelyeket egy kvázi kanonizáció/sztenderdizáció értelmében szükségesek egy békés együttélés kialakításához és amelyek az együttélés normarendszereként alkalmazhatóak, a civilizált társadalom megalkotása vonatkozásában világosan definiálhatóak, a magyar és a cigány közösség számára közösen elfogadtathatóak és a renitensektől pedig kikényszeríthetőek.

Ennek megvalósítása érdekében az Érpataki Modell Országos Hálózata létrehozza az ORSZÁGÉPÍTŐ EGYÜTTÉLÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAKUTATÓ ÉS ELEMZŐ INTÉZETet, ugyanis a magyarországi cigányságnak a közös országépítés révén egy sokkal méltóság telibb szerepet szánunk, mint amit a felforgató háttérhatalom és magyarországi ügynökhálózata szánt a cigányságnak Európában a mélyzüllöttség megteremtésével és konzerválásával valamint a beilleszkedés hiányának liberális jogvédelem általi fenntartásával. A cigányság társadalomromboló részének 1.) mesterségesen lezüllesztett és törvényen kívüli létével, 2.) a család és a társadalom iránti felelősség- és öngondoskodás hiányával, 3.) a segélyváró inaktiv és passziv magatartásmód megteremtésével, 4.) a felzárkózás iránti saját aktív erőfeszítésének (igazságtalan segélyezési gyakorlat általi) elsorvasztásával kialakított „hátrányos helyzetének” okán a többségi társadalommal való erőltetett segélyezések általi eltartottság erőszakos követelése révén történő folyamatos társadalmi feszültségkeltés és gyűlölködés generálása teljesen méltatlan szerep a cigányság részére még akkor is, ha ezt a szerepet a média-manipuláció folyamatosan szítja és táplálja. A többségi társadalom ellen forduló (stratégiai-biológiai) fegyverként alkalmazott cigány közösségek ellenséges és gyűlölködő szerepe még a cigányság elemi létérdekével is teljesen ellentétesek. A gettók megszüntetésének titka: A GETTÓKBA BE KELL VINNI A TÖRVÉNYEKET.

A GETTÓsítással kapcsolatban az Érpataki Modell Országos Hálózatának álláspontja, hogy a.) elsősorban nem a ledózerolásra kell törekedni és b.) a lepusztított gettóknak vagy szegregátumoknak nem is a több száz milliós összegekért való külső felújítására kell törekedni, mert mind a két út zsákutca, hanem helyette elsősorban az integrációs támogatások nélkül is megvalósítható projekteken kell dolgozni, vagyis c.) be kell vinni a törvényeket és a normákat a gettókba, a gettókban élők fejébe és lelkébe, habitusába és életmódjába s ennek következményei-gyümölcsei lesznek a saját erőből megvalósított, rendezett lakhatási körülmények. A lepusztult-lepusztított körülmények között is a legfontosabb és a folyamatos teendő (mindenféle liberális szociális segélyezési ajánlás félrevezető instrukciója helyett) a következő: minél előbb érvényesíteni kell a hatályos törvényeket (teljesíttetni kell a gyermeknevelés higiéniai és egyéb feltételeit, az áramlopásokat meg kell szüntetni, a lakhatásra vonatkozó feltételrendszert /négyzetméter, fűtés, létszám, WC stb./ meg kell követelni, az állattartás feltételeit be kell tartatni stb.) az ott lévő körülmények között is, ez által rendezni kell az ottaniak életét az ott lakók jogkövetése és saját erőfeszítése révén, a jogérvényesítés által kell visszailleszteni az ott élőket a törvényes rendbe, az európai együttélés jogszabályokban rögzített normarendszerének a megismertetése, elfogadtatása és kikényszerítése által.

A CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK KÉPVISELŐ RÉTEGEINEK MEGTISZTÍTÁSA

Cigányintegráció vonatkozásában kulcsfontosságú feladat a méltatlan cigányvezetők eltávolítása a döntéshozói és érdekképviseleti posztokról és a beilleszkedésben elől járó és a többségi társadalom által is elismert példamutató cigányvezetők helyzetbe kerülésének elősegítése.

A cigányságon belül óriási probléma, hogy a jelenlegi vezetőik zöme az agresszív társadalomzüllesztő, bűnözői magból kerülnek ki, akik a bűnözői életmód általi jogtalan gazdagodás és fajtársaik (ki)uzsorozása által tesznek szert gazdasági előnyökre a cigányságon belül, valamint társaik terrorizálása és zsarolása, kényszerítése által szerzik meg a kisebbségi önkormányzatokban a politikai hatalmat, mellyel visszaélve végül is nem képviselik a cigányok igazi érdekeit, hanem csak követelőzve, a legrasszistább módon folyamatosan uszítva és folyamatos feszültséget fenntartva a társadalomban, a pénzt lenyúlva válnak a legnagyobb akadályaivá az állami integrációs folyamatoknak. Ezért nagyon fontos, hogy a cigányság vezetői megválasztásánál és kiválasztásánál ezentúl a jövőben jelenjen meg egy olyan fontos szempont is a cigány közösségekben ami a rend helyreállása után Érpatakon megjelent, vagyis az, hogy nem elég az, hogy a cigány vezetők önmagukat a cigányokkal agresszió és kegyetlenkedés által elfogadtatják, vagyis a cigány vezetőket a cigányok valamilyen kényszerítés révén elfogadják, hanem olyan cigány vezetők kellenek amiket a többségi társadalom, jelen esetben a magyarok is elfogadnak, és azért fogadják el, mert együttműködő, mert a társadalomba beilleszkedő, mert agresszivitás és terrorizálás nem tapad a lényéhez és bűnözés nem tapad a kezéhez, mert a társadalmi együttélés szabályait betartja és a családját munka által eltartja. Érpatakon amikor a cigányság beilleszkedésre törekvő csoportja megválasztotta vezetőjét, akkor ezek a szempontok vezették őket és ezek a szempontok alkalmazása által is hozzájárultak a sikeres együttműködés alapjainak a lerakásához. Ezek a lehetőségek csak a legkeményebb bűnözői mag letörése után tudnak esélyt kapni, mert ezen agresszív és kegyetlen bűnözői réteg a beilleszkedésre törekvőket megvetéssel kezeli és terrorral sújtja és árulással vádolja. Ettől a problémától a cigányság csak a többségi társadalom aktív segítségével tud megszabadulni. Ezért képviseljük azt, hogy a cigányság problémáinak kezelése nem oldódik meg ha levesszük róluk a kezünket, magukra hagyjuk őket és néhány milliárdot oda dobunk a korrupt cigányvezetők kezébe, hogy oldják meg belőle a problémájukat, mert az előbb felvázolt jelenlegi társadalmi vezetői struktúra mellett a Kolompár Orbán félék által ez lehetetlen.

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓ RENDSZEREN VALÓ POTYAUTAS LÉT ÉS A PARAZITIZMUS FELSZÁMOLÁSÁRA VALÓ TÖREKVÉS

Az eredménytelen integrációs társadalmi stratégiák (cigánystratégiák) a.) a mélyszegényként definiált cigányközösség anyagi támogatáson túli magára hagyása valamint b.) egy mesterségesen erőltetett integráció helyett c.) a közös együttélési szabályokat kölcsönösen betartó, rend alapú, hazaszerető, magyar öntudatú, aktív öngondoskodást előnyben részesítő, békés egymás mellett élés és a közös országépítés stratégiájának szorgalmazása.

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ SZEMÉLYEKNEK AZ ÉLES MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE AZ ÖNHIBÁJÁBÓL HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKTŐL

Felhívjuk figyelmet, hogy az ombudsmannak (mint a liberális ideológia kétségbevonhatatlan és hamis tekintéllyel felruházott kinyilatkoztatója) által hangsúlyozott azon társadalomzüllesztő, bűnös szempont nem érdekel bennünket, mely szerint „tilos különbséget tenni” az önhibájából és az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került lakosok között. Mi ezt a brutálisan kártékony, káoszt fokozó, szabadkőműves elvárást nem tarjuk követendőnek, hanem nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az önhibájából hátrányos helyzetűeket megkülönböztessük az önhibáján kívül hátrányos helyzetűektől és elsősorban csak ezen utóbbiakat, az önhibáján kívül hátrányos helyzetűeket kívánjuk támogatni. Az önhibájából hátrányos helyzetűek vonatkozásában pedig az önhibájuk gyógyítását tartjuk szem előtt és ezért mindenek előtt elvárjuk, hogy önhibájuk (felelőtlenségük, igénytelenségük, trehányságuk, lustaságuk, bűnözési hajlamuk, munkaundoruk, alkohol-, drog-, sex-, játékgép- vagy kártya szenvedélyük, az őt szolgáló magyar állami szervek gyűlölete stb.) felszámolása érdekében mindent tegyenek meg, hogy méltóvá válhassanak szeretett hazánk és a Magyar Állam támogatására. Amennyiben erre nem hajlandók saját erőfeszítéssel, akkor pedig az állami segítségnek (az elhibázott érdemtelenül juttatott segélyezési politika helyett) a külső inspirálás jegyében elsősorban a hatályos törvények alkalmazása révén a normafelmutatási, normamegkövetelési és normaérvényesítési vagyis az általános törvényszembesítési eljárások lefolytatására kell irányulni a kötelezettségek teljesítésének különböző (ingyenes) szociális transzferek révén történő átvállalása helyett, ugyanis az ingyenes szociális transzferek nyújtása révén hosszú távon csak a közösség lezüllesztését, tagjaikban a felelősségteljes öngondoskodási képességek elsorvasztását lehet elérni.

AZ AKTÍV ÖNGONDOSKODÁS ELŐMOZDÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉS AZ ANYAGI JAVAKON KERESZTÜLI ESZETLEN ÉS KONTROLLÁLATLAN SEGÉLYEZÉSRE TÖREKVÉS HELYETT AZ ÉRTELMI JAVAK NYÚJTÁSA IRÁNYÁBA VALÓ HANGSÚLYELTOLÓDÁSON KERESZTÜL

Álláspontunk szerint a diszkrimináció és szegregáció elleni mesterségesen gerjesztett harc is teljesen kudarcot vallott és így a mesterségesen erőltetett integráció is zsákutcává vált. A gyeplőnek a cigányközösség közé való dobása által a cigányság teljes magára hagyatottsága, mint egyik eredménytelen megoldási kísérlet helyett, valamint a másik eredménytelen megoldási kísérlet a mesterséges és erőltetett integráció helyett, mi a kettő között elhelyezkedő megoldást javasoljuk: nem kérjük és nem erőltetjük az integrációt, de kérjük és kőkeményen megköveteljük az együttműködést és a beilleszkedést, mi Érpatakon a társadalmi együttélés szabályainak betartását és a saját család vonatkozásában a felelősséget, valamint az öngondolkodás és munka által történő eltartás általi beilleszkedést kérjük és követeljük. A társadalmi együttélés szabályainak betartása keretében megköveteljük az alapvető magatartási és társadalmi szabályokat: nemre, fajra, rangra, korra tekintet nélkül, megköveteljük minden állampolgártól az adófizetői és bírság-befizetési morált, nemre, fajra, rangra, korra tekintet nélkül, megköveteljük a saját környezetének tisztántartását, nemre, fajra, rangra, korra tekintet nélkül, megköveteljük minden állampolgártól a kötelező közszolgáltatások (víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.) törvényes formában való igénybevételét, nemre, fajra, rangra, korra tekintet nélkül, megköveteljük minden állampolgártól a gyermeknevelés törvényes feltételeinek (a gyermek testi, lelki, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődésének) biztosítását, a gyermek tiszta környezethez való jogának megvalósítását, nemre, fajra, rangra, korra tekintet nélkül megköveteljük minden állampolgártól a társadalmi feszültségek és a mélyszegénység egyik legfontosabb okának a mélyigénytelenségnek és a mély-felelőtlenségnek, a mély züllöttségnek a megszüntetését. Ezen követelmények által lehet és kell megvalósítani a cigányság és a magyarság kiilleszkedett rétegének felzárkóztatását az együttműködők aktív bevonása-segítése útján, elsősorban nem anyagi javak, hanem felelősségvállalás erősítése általi és öngondoskodásra irányuló értelmi javak nyújtásán keresztül, az együttműködésre nem hajlandók, a megátalkodott bűnözők vonatkozásában pedig a szigorúan szankcionált törvényszembesítés útján történő kikényszerítés által. Ez a maradandó gyümölcsöket hozó valódi emberré válási út, mely csodákat tesz a közösségekben, ez az út, mely a bőrszíntől független és amelyhez csatlakozhat bármely cigány ember is és az úton elért eredményei során valódi emberi értékek által válik (önbecsülést generálva) olyan büszke és öntudatos emberré, mely kellő inspirációt ad a továbbfejlődésre és a maradandó felzárkózásra és ezt a környezete örömmel és megelégedéssel konstatálja (társadalmi megbecsülést generálva).

MAGYAR KULTÚRA KÖZPONTÚ ÉS DOMINANCIÁJÚ ÖSSZTÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

Az eredményes integráció és az eredményes magyar cigány együttélés kulcsa: A külső rassz vonatkozásában a vérségi, faji, biológiai származást, mint cigány származást meg nem tagadó, de a belső (lelki, szellemi) rassz vonatkozásában az önazonosság tekintetében kifejezetten a magyar műveltségre és a magyar kultúrára alapozott és abban gyökerező magyar öntudatúvá való nevelés szükséges az óvodában, az iskolában, az utcán, a közéletben (mind a magyar, mind) a cigány, mind az egyéb származásúak tekintetében.

Tekintettel arra a fundamentális tényre, hogy a.) egyrészt már rég nem létezik cigány nemzettudat, és nincs (és nem is volt) cigány nemzet, másrészt b.) viszont nyelvi adottságként a cigányság zömének is az anyanyelve a magyar, ebből a kettős igazságból következően adódik, hogy ha a cigányság gondolkozásmódját és lelki világát a magyar nyelv formázta meg, vagyis magyarul gondolkozik és magyarul érez, akkor a cigányság tagjai lényének a fejlesztése, a tehetségük kibontakoztatása legeredményesebben a magyar nyelv körüli és azzal szerves egységben lévő magyar műveltség segítségével, annak tisztelete és annak felhasználása révén lehetséges. A cigányság integrációja egyetlen eredményes útja a magyar öntudatra való nevelésük (a mesterséges cigánykodtatásuk helyett), a magyar önazonosságuk erősítése természetesen mindig azon a társadalmi feladatcsoport szinten, melyre az Istentől kapott tehetségcsokor őt predesztinálja. Számtalan beilleszkedett cigány származású férfi elmondása szerint ő teljesen boldog, ha ő az ország és a település építéséhez egy becsülettel elvégzett segédmunkási feladatkör ellátásával hozzájárulhat.

A társadalomzüllesztő neoliberális ideológusok és ezek hatása alatt lévő lakájpolitikusok számtalanszor próbálkoznak bizonyos cigány öntudat, cigány nemzettudat kialakításával, annak ellenére, hogy a nemzettudat az nem milliárdok integráció ürügyével való eltékozlása által alakul ki, hanem az emberfölötti inspiráltságú lelki-szellemi teremtés eredménye, melynek létrejötte bármely népcsoport esetében a jelen korban, mint a Hésziodosz féle vaskor mai előre haladott fázisában szinte teljesen lehetetlen. A mesterséges cigány öntudat erőltetésével integráció ürügyén viszont kiválóan el lehet érni egy olyan skizofrén állapotot, mely által a kialakított mesterséges cigány öntudat tökéletesen alkalmas a saját hazájában való teljes idegenség-hazátlanság és a magyarságtól való elidegenítettség, integrálatlanság kialakítására. A mai neoliberális ideológiai bázison történő cigányintegrációk mindig ezt a célt szolgálják, a fennen hangoztatott integrációs céljaikkal szemben mindig az éppen ellentétes hatást, az integráció aláásását érik el, sokszor öntudatlanul is elősegítve a nemzetközi pénzügyi körök és a szabadkőműves háttérhatalom világgyarmatosító és nemzetpusztító céljait, mert ezáltal valóban stratégiai és biológiai fegyverként alkalmazzák a kisebbségeket a megroppantandó és legyengítendő többségi, domináns nemzetek és a mindenkori többségi társadalom ellen.

ÉRPATAKI MODELL ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI (HAVI) KÉPZÉSSOROZATA

Minden jelentkező esetében az elkötelezettségről való meggyőződés után lehetőséget biztosítunk a.) egy rendszeres elméleti és gyakorlati (havi) képzésen való részvételre és (személyre és településre szabott) konzultációra, valamint b.) egy szakmai levelező-listára való bekerülésre és c.) egy SZAKMAI TUDÁSTÁR használatára, melyen folyamatosan nyomon követheti(k) a különböző mintaprogramok alakulását, a menet közben felmerülő problémák hatékony megoldását, a vonatkozó jogszabályok megnevezését, a javasolt intézkedési terveket, a megtett konkrét lépéseket, és az ezek következtében létrejövő hatékony eredményeket. Céljaink között szerepel egy olyan hatékony felkészítés a leendő önkormányzati választásokra, melyeken a közjogi frontharcosok megfelelő közjogi tudással, erkölcsi tartással, rettenthetetlen bátorsággal, egyenes jellemmel felvértezve méltó módon tudnak megmérkőzni ellenfeleikkel a polgármesteri vagy önkormányzati tisztségekért. A felkészítést a már működő SZENT LÁSZLÓ KÖZJOGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI AKADÉMIA, mint közérdek-érvényesítő államférfiakat és közjogi frontharcosokat képező tanulmányi központ hivatott megvalósítani.

Jelentkezés rövid bemutatkozással. Önéletrajz, a nemzet, a haza és a település élhetővé tétele iránti elkötelezettség ismertetése. Ha volt már korábbi közjogi jellegű tevékenység, akkor ezen korábbi tevékenységek sikereinek, kudarcainak a bemutatását is kérjük e-mailben az alábbi címeken: erpatakimodell[kukac]gmail[pont]com, szentlaszloakademia[kukac]gmail[pont]com

A TARTÓS EREDMÉNYEKET PRODUKÁLÓ MUNKA TITKA ÉS LEGFONTOSABB KATALIZÁTORA:

az eltökéltség, az akarás, a meg nem hátrálás, az összezárás, az összefogás, az erőegyesítés, a következetesség, a felelősségre vonás következményének elmaradhatatlansága. A jogok hangsúlyozása helyett és mellett a kötelezettségek vonatkozásában alkalmazott diszkrimináció-mentesség és az egyenlő bánásmód, az együttélési szabályokat megszegőknek nincs kegyelem, a felforgatásra és a rendbontásra nincs mentség és nincs elnézés és nincs felmentés és nincs mellébeszélés és nincsenek kiskapuk, viszont van zéró tolerancia és vannak nemre, fajra, korra, rangra tekintő kivételezések nélküli szankciók.

AZ EREDMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDŐSZÜKSÉGLETE

Mennyi idő alatt lehet elérni az eredményeket? Ez a lakosság, a helyi önkormányzat és a helyi illetékességű hatóságok összefogásától és erőegyesítésük mértékétől, egy egészséges jelzőrendszer kialakításának milyenségétől függ. Ha összeakarnak és összetudnak zárni, akkor nagyon hamar lehet átütő eredményt produkálni. Ha ez bármilyen oknál fogva nem sikerül, akkor a lakosságnak kell kikényszeríteni a hatóságok működését és megtisztulását, vagyis az alkalmatlan hazaáruló közszereplők és köztisztviselők leváltását.

MINDEN TELEPÜLÉSEN VÁRHATÓ TARTÓS EREDMÉNYEK

Érpatakon megszűnt a megélhetési bűnözés, drasztikusan több mint 2/3-al lecsökkent a bűncselekmények száma, a felderítési arány 5%-ról közel 70%-osra növekedett, a folyamatos járőrözés és tettenérések esetében azonnali őrizetbe vételek következtében szinte 100%-ban lecsökkent a mezei termény- és falopások száma, nincs áram és vízlopás, mindenki veszi ezeket a szolgáltatásokat, mindenkinek saját kukája van, nincsenek szemetes porták, nem gazosak a kertek, kezd elterjedni újra a kertművelés és a kisállattartás, erősödik az önfenntartás, az önkormányzatnál végzett közmunkának a komoly teljesítmény miatt becsülete lett, a gyerekeknek biztosítva van a tiszta ruházat és a tiszta környezet, a fűtés, a megfelelő élelem, nincs tetvesség, ha a gyerek bármilyen módon veszélyeztetve van, akkor azonnal szigorú intézkedések vannak foganatosítva (védelembe vétel, családból való kiemelés, nevelő szülőknél való ideiglenes és tartós elhelyezés, kiskorú veszélyeztetése miatti büntetőeljárás indítás stb), hiszen a hatályos gyermekvédelmi törvények szerint az állam és önkormányzat vonatkozásában az azonnali intézkedés nem lehetőség, hanem kötelesség. Mára Érpatakon a cigányság körében is van családtervezés.

Aki ezen valós és tartós eredményekben kételkedik az sok honfitársához hasonlóan jöjjön el Érpatakra, győződjön meg a saját szemével és merítsen erőt a saját munkájához.

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK FELERŐSÍTÉSE

Amint említettem már: komplex kezelésre van szükség a cigányságon belüli agresszív és törvényen kívüli réteg megregulázására: a módszer adott a rendőrség és a hatóságok gyakorolják csak nem azok ellen akik ellen kellene, az igazi bűnözők helyett a nemzeti ébredés minden formája ellen, a hazafiak ellen, ugyanazt a határozott fellépést kell alkalmazni mától a vérbűnözők ellen, mint amilyen azonnali és csírájában elfojtani igyekvő fellépést alkalmaznak a nemzeti ébredés különböző formái ellen, mert a módszer jó, de az irány rossz.

A fellépést ki kell egészíteni a magyarországi vidéken emberek százezreit terrorban tartó bűnözői cigány rétegen kívül a politikusok bűnöző rétege ellen is valamint az azok holdudvarában bűnöző gazdasági és fehérgalléros bűnözők ellen is, valamint a nemzetközi gyarmatosító szabadkőműves világhálózat hazai ügynökei ellen is, ugyanis ezen bűnözői rétegek hazaárulása még sokkal több kárt okoz hazánknak.

Fel kell lépni az ügyészi és bírói jogalkalmazó önkénnyel szemben is, mert ma már az ügyészi és bírói függetlenség odáig ment, hogy olyan tételes jogot is mellőző jogtipró jogsértéseket is el lehet követni büntetlenül, amikkel az egyetemeken a 2. éves büntetőjog vizsgákon a gyakorló bírák és mentelmi joggal is felruházott ügyészek megbuknának.

KONKLÚZIÓ ÉS BÍZTATÓ ÜZENET

Visszatérve a társadalmi integráció problémaköréhez: az ÉRPATAKI MODELL egy másik fontos tétele: a zömében cigányokból álló hátrányos helyzetű, gettósított társadalmi rétegeknek a jelenlegi létszintje az nem a természetes állapotuk, hanem a mai neoliberális ideológia száz milliárdok által finanszírozott térhódítása által mesterségesen lezüllesztett és vegetatív szinten konzervált és tudatosan mélyített létforma, mely a fenntartására fordított sok száz millió ellenére nem megváltoztathatatlan állapot, hanem az érpataki modell egyik fontos tétele szerint ezek a hátrányos helyzetű csoportok olyanok amilyenné engedjük, hogy magukra hagyottan váljanak-zülljenek, vagy olyanok amilyenekké mi és az általunk működtetett rendszer teszi-emeli őket. Ezért van komoly remény és esély a jelen destruktív neoliberális társadalom-felforgató rendszer megváltoztatása által a helyzet rendbehozatalára, mi ezt megcsináltuk, és higgyék el, a rend és a békés egymás mellett élés megfelelő erejű összefogás és erőegyesítés által minden településen a mai nehéz helyzetben is megvalósítható.

Share Button

A szerzőről

Kapcsolódó bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.