Közlemény a kormányhivatal visszaélései kapcsán

Közlemény

I.

A 2016-09-08-án 18 óra 15 perckor a www.szon.hu online tudósításban (majd később nyomtatott formában is) közzétett képviselői rágalmakra vonatkozó válaszunk a következő:

A hiteles tájékoztatás céljából közöljük, hogy Érpatakon a képviselő-testület a zárszámadását minden évben az államháztartási törvény hatályos rendelkezései szerinti formában a szükséges táblázatokkal és mellékletekkel, az előírt részletezésnek megfelelően készíti el, pontosan úgy, ahogy a 3200 egyéb önkormányzat is. A zárszámadások elkészítése után, annak esetlegesen nem a törvényi előírásoknak megfelelő volta, hiányossága miatt az elmúlt 11 évben soha semmilyen észrevétel nem érkezett az önkormányzat részére semmilyen felügyeleti szervtől sem. A zárszámadási rendelet tárgyalásakor minden esetben bármelyik képviselőnek lehetősége volt-van bármelyik tétellel kapcsolatosan kérdések feltételére, a felmerült kérdéseket minden esetben a pénzügyi előadó személyesen, részletekbe menően megválaszolta. Bizonyos romboló képviselők a.) olyan átfogó, számlaszintű, illetve tételes (és totális) ellenőrzésekre szeretnének vetemedni, melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (info tv.) 30. §. (7) bekezdése egyértelműen tilt és az állami szervek (Kormányhivatal, Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, KEHI, NAV stb.) hatáskörébe utal, valamint ezen túl b.) ezen romboló képviselők sértődöttségükből fakadóan még az önkormányzati képviselői esküjüket megtagadva képesek lennének arra is, hogy a nemzetközi ügynökszervezetek kártékony képviselőivel szövetkezve (azok hülyítését és uszítását magukévá téve) olyan típusú, önkormányzati érdekeket egyértelműen sértő adat-nyilvánosságot kíséreljenek meg kikényszeríteni, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (info tv.) 19. §. egyértelműen tilt. Ezen képviselői visszaélések burjánzásának nem nyitunk szabad teret a jövőben sem Érpatakon.

II.

A 2016-09-27-án 10 óra 09 perckor a www.szon.hu Érpatakot, Szakolyt és Kislétát címében és tartalmában indokolatlanul összemosó online tudósításban (majd később nyomtatott formában is) közzétett (szakmai dilettantizmusra és elfogultságra utaló) kormányhivatali rágalmakra vonatkozó válaszunk a következő:

A hiteles tájékoztatás céljából a napirendi pontokkal kapcsolatos alaptalan váddal kapcsolatban az alábbiakat közöljük:

1./ Az állítólagosan kifogásolt ülés 2016-09-06-án az előző napi elmaradt ülés megismétlése volt: aminek esetében speciális szabályok érvényesek: az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) 13. §. 3. bekezdése szerint kogens rendelkezésként kötelezővé teszi az elmaradt testületi ülés napirendi pontjait a megismételt ülésen! Ebben az esetben (vagyis a napirendi pontok vonatkozásában) a képviselő-testületnek nincs lehetősége változtatásra, ezért ebben a kérdésben nincs is szükség (érdemben) szavazásra! A testületnek soha sem kellett alakszerű határozatot hozni a napirendi pontok tudomásul vételéről, csak igazolni kell a tudomásulvételt, ami általában szavazással történik. A vitatott testületi ülésen a képviselők fenntartás nélkül, vitathatatlanul tudomásul vették és egyértelműen elfogadták a napirendi pontokat, hiszen azokat órákon keresztül érdemben megvitatták és az érdemi vita lezárásaként tudomásul vették a határozati javaslatokat, azok ellen semmi kifogást nem emelt egyik képviselő sem, majd a határozati javaslatokról nyilvános szavazással döntöttek, amelyik ügyben pedig a törvény név szerinti szavazást ír elő, abban pedig tudomásul véve a név szerinti szavazás szükségességét név szerint is szavaztak:

facebook post

A törvényes döntéshez szükséges feltételeket ezzel maximálisan teljesítették a képviselők, ugyanis a.) a napirendi pontok tartalmát fenntartás nélkül tudatosították, b.) annak megvitatásába érdemi módon, aktívan bekapcsolódtak és c.) a végén kifogás nélkül felelősségteljes döntést hoztak. (Az a másik tény, hogy ez a döntés a.) nem felelt meg Simon Miklós országgyűlési képviselő szándékának és b.) az, hogy utólag ezt a döntést nagyon megbánták, c.) amiatt mert így a megtakarítással rendelkező Érpatak mesterséges csődbe juttatásának kísérletére végleg megszűnt a lehetőségük, ez már teljesen más lapra tartozik.)

A hiteles tájékoztatás céljából a feloszlatással kapcsolatos alaptalan váddal kapcsolatban az alábbiakat közöljük:

2./ 2016-09-06-án a több mint 3 órás érdemi vita (valamint az 5 percre tervezett, de kb. 1 óráig tartó s Érpatakról a /v/érpataki időkben elmenekülő, mandátuma és mentelmi joga megszűnése után bűntársaihoz hasonlóan börtönbüntetése kimondására váró dr. Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselővel és az őt 5 millió forintos végkielégítésben részesítő, valamint őt Nyírbogát díszpolgárává avató feleségével dr. Rizsák Ildikóval való telefonos egyeztetések) után a képviselő-testületnek a szándéka és kétségbevonhatatlan akarata egyértelműen a saját (ön)feloszlatására és az új választás kiírására irányult. Ennek megfelelően órákon keresztül tárgyalta, meghozta a határozatát, név szerinti szavazással, hasonlóképpen mint korábban a 20014-es választás óta mára 199 másik önkormányzat. Azok szinte ugyanazon szóhasználattal fogalmazták meg a feloszlatást kimondó határozatukat és egyikben sem élt törvényességi kifogással egyik megyei kormányhivatal sem. A feloszlatás vagy feloszlás közötti nyelvtani különbségtétel érdemben nem változtat a döntés tartalmán, mert az csak fogalmazásbeli különbség és a feloszlatáskor senkiben nem merült fel az országgyűlés hatáskörének elvonása, hanem a saját hatáskörben való önfeloszlatás lehetőségével élt a helyi képviselő-testület Érpatakon. A kormányhivatal szakmai dilettantizmusát mutatja, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapján minden település kapcsán az új választás elrendelésének okaként (vagy a haláleset vagy lemondás vagy pedig) az önfeloszlatás szerepel és még véletlenül sem a kormányhivatal agyszüleménye és jogi kreálmánya: feloszlatás helyett a „feloszlás” kimondása. Erről itt győződhetnek meg:

http://valasztas.hu/hu/ovi/926/926_4_index.html

/A Kozma Péter vezette Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal apparatcsíkjainak ezen mindenféle szakmaiságot sárbatipró, súlyos melléfogása azért született, mert az új választástól megrettenő „helytartói” (tehetségtelen és szánalmas módon erőlködő) Simon Miklós családja érdekeinek (az új választás megakadályozását hivatott) lakájszerű kiszolgálási kötelezettségüknek akartak eminens módon megfelelni, persze úgy, hogy ezt a pártkötelékben lévő haverok és/vagy bűntársak igényének kiszolgálását mindig igyekszenek jogi köntösbe csomagolni./

3./ Teljesen megdöbbent bennünket, hogy a Kormányhivatal banánköztársasági gyakorlatnak megfelelően „nagyvonalúan” mellőzni igyekszik és nem hajlandó figyelembe venni azt a súlyos tényt sem, hogy a HVB 2016-09-15-én döntött az új választás kiírásáról, ezen határozata ellen volt fellebbezési lehetőség, melyben az új választás kapcsán elő lehetett volna adni az aggályokat, de senki részéről nem érkezett semmilyen panasz és fellebbezés sem, ezért a választást 2016-12-11-én elrendelő határozat jogerőre emelkedett:

http://erpatak.hu/fajlok/hvb_hatarozat_147_2016.pdf

4./ Tragikus, hogy a kormányhivatal a hatályos érpataki SZMSZ ismeretében azt sem tudja megállapítani, hogy Érpatakon milyen bizottságok léteznek (s melyek nem) és mi a létező bizottságok hatásköre, ezért saját szakmaiságát nevetségessé téve olyan bizottsági véleményt-állásfoglalást hiányol (amit eddig semmilyen pénzügyi vonatkozású döntésben soha nem kért) és akar számon kérni, melyet a kormányhivatal önkényes közigazgatási lakájbűnözői „előírásán” kívül sehol semmilyen rendelkezés nem ír elő (vagyis nincs is rá szükség).

5./ A Kozma Péter vezette Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal súlyos visszaéléseit mutatja, hogy számukra 2016-01-27-én jogerőssé vált bírósági kötelezést az alpolgármester kijelölése érdekében (folyamatosan különböző ürügyekkel) közel 6 hónapig nem volt hajlandó végrehajtani szintén a Simon család érdekeit kiszolgálva, ugyanis a polgármester esetleges akadályoztatása esetén alpolgármester hiányában az SZMSZ rendelkezése szerint bizottsági elnökként a Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő juhász öccse Simon Barnabás látta volna el a polgármesteri tisztséget. Amikor ezt Érpatak polgármestere megelégelte és feljelentette őket a Legfőbb Ügyészségen bűnszervezetben elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt és ezen feljelentésről párhuzamosan tájékoztatta a Kormányhivatalt is 2016-08-04-én csütörtökön, ekkor a feljelentés hatására a rá következő második munkanapon 2016-08-08-án hétfőn már ki is jelölte az alpolgármestert Érpatakon Kozma Péterék bandája, akik mára már egyre több a.) dilettánst és b.) az álláshelyük megtartása érdekében a szakmaiság sutba dobására kényszerített közigazgatási lakájbűnözőt tömörít.

6./ Az is elképesztő az ország új átkaotizálása vonatkozásában, hogy az ügyészség törvényességi felügyeleti jogkört nem hajlandó gyakorolni a kormányhivatalok (közigazgatási lakájbűnözőinek) visszaélései kapcsán, mert a tájékoztatásuk szerint a (párt)politikai kötelékben lévő személy által irányított felettes minisztérium az egyedül illetékes a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlására a kormányhivatalok esetében. Ennek kifejtését itt olvashatja:

http://erpatakimodell.hu/wp-content/uploads/2016/02/2016-07-12_Legfobb_igyesuseg_kozigazgatasi_jogi_osztaly.pdf

http://erpatakimodell.hu/wp-content/uploads/2016/02/2016-06-27_Felulvizsgalati_kerelem.pdf

7./ A Kozma Péter vezette Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal súlyos visszaéléseit mutatja az is, hogy számukra (a kormánybiztos, a főigazgató, a törvényességi osztályvezető, a törvényességi ellenőr vonatkozásában) a 2016-01-27-én elküldött és a javadalmazásukra irányuló adatkérésnek nem hajlandóak eleget tenni s ezért közérdekű adat-kiadatási pert voltunk kénytelenek indítani ellenük 2 alkalommal is.

http://erpatakimodell.hu/wp-content/uploads/2016/02/Levelvaltas_II.pdf

http://erpatakimodell.hu/wp-content/uploads/2016/02/Levelvaltas_I.pdf

8./ Teljesen megrökönyítenek bennünket az új „centralizált” és a.) a helyi hatalmat jogköreitől megfosztó s azt totálisan kiszolgáltatottság szintre lefegyverezni igyekvő b.) a kis települések helyi lakosságát pedig más közeli városban történő költséges, hosszadalmas s személytelen ügyintézésre kényszerítő c.) „hatékonynak és olcsónak” hazudott új államszervezés egyre jobban megmutatkozó visszásságai miszerint: a kontraszelektált országgyűlési képviselők és bandái „helytartóságokként” kezdenek működni-önkényeskedni és az aktuális lakájpolitikusok, mint szánalmas mértékűvé eltorzult lények „helytartókként” a saját karrierjük építése, egyre jobban fokozódó anyagi harácsolási vágyuk és pozíciójuk megtartása céljából köztudottan

     1.) a magyar állam tulajdonát képező és rendeltetése szerint a nemzet felemelésére hivatott s gyarapítandó humán- és anyagi erőforrások (pályázati) elosztása s magánvagyonná változtatása fölötti diszpozíciókra szinte korlátlan mértékben, egyre becstelenebbül és gátlástalanabbul törekszenek, de ezen túl mára

     2.) az elaljasulásuk előrehaladása következményeként rendre ismétlődő elemként rendre megjelennek újabb és újabb „helytartói” igények, melyek szerint mára a.) az államigazgatás aktuális szervezetét s b.) az abban dolgozó, aránytalanul túlfizetett és ezért folyamatosan a munkahelye elvesztésétől rettegő kormánytisztviselői gárda tevékenységét pedig rendellenes és jogbiztonság-romboló módon c.) a saját egyéni, d.) a közvetlen családi és e.) sokszor a tehetségtelen és spekuláns baráti köreik anyagi és karrier érdekeinek való alárendelt s azt maximálisan kiszolgáló működtetésre próbálják átállítani f.) rendellenes jogértelmezések kiagyalására kényszerítésen és g.) egy brutális kettős-mérce szerinti döntések (az anyagi harácsolási vágyukat és a karrier érdekeiket veszélyeztetőnek minősített személyek esetében aljas módon szigorú, más haveri és/vagy bűntársi körök esetében pedig elképesztően elnéző joggyakorlat folytatásának) megkövetelésén keresztül. Ezt még az MSZP politikusbűnözői sem merészelték ilyen nyíltan és gátlástalanul megtenni. Bízunk benn, hogy Isten hozzájuk is igazságos lesz!

III.

Ki az, aki a mandátuma és mentelmi joga megszűnése után bűntársaihoz hasonlóan börtönbüntetése kimondására váró fideszes országgyűlési képviselő Simon Miklós Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében?

Ő volt az, akinek a felesége ötmilliós végkielégítést szavaztatott meg, miután távozott a polgármesteri székből, és felment az országház falai közé. A média felkapta az ügyet, ami miatt kényszerűségből visszafizette, de csak a nettó összeget . Majd röviddel ez után felesége díszpolgári címet adományozott neki, ami szintén kiverte a biztosítékot a közvéleményben. Egy másik esetben a botrányairól elhíresült képviselőt csak a mentelmi joga mentette meg a büntetőjogi elszámoltatástól, ugyanis a bűntársait ennek hiányában már mind felelősségre vonták (Nyírmihálydi polgármestere, Simon jegyzője és pénzügyese. Korábban szavazási botrányba is keveredett.

A 2016 október másodikai népszavazáshoz a fideszes párt-delegáltak listáját minden településen a választókerületében közpénzen, a balkányi önkormányzat dolgozóival és az önkormányzat autójával munkaidőben hordatta ki. Pártügyeket intéz az adófizetők pénzén, ezzel pedig minden pofátlanság netovábbját követte el. Az ügyben büntető feljelentést tettünk, ugyanis elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a választókerületünk országgyűlési képviselője közpénzen intézze a pártügyeit. Az ezzel kapcsolatos bizonyítékokról itt győződhet meg:

facebook post

 

Érpatak, 2016. október 3.

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere
Az Érpataki Modell Országos Hálózatának vezetője

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.