Közlemény

Közlemény

 

A Betyársereggel és az Identitesszel formálódó együttműködési kísérletünkkel valamint a 2017. július 08-ai vecsési zászlóbontó rendezvénnyel kapcsolatban megjelent fals információk és sajtórágalmak miatt az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:

1./ Az Érpataki Modell Országos Hálózatának (ÉMOH) az Identitesszel és a Betyársereggel való kezdeti együttműködése után az új politikai koncepció megalkotása vonatkozásában a kezdetektől alapvető elvi-ideológiai nézetkülönbségei voltak:

2./ Az ÉMOH kezdetektől fogva hangsúlyozta azt az álláspontját, hogy a nácizmusnak semmilyen átírt, absztrahált vagy karikírozott változata nem lehet alapja egy adekvát politikai mozgalomnak és pártnak. Egy új hiteles, politikai irányzatnak a jelenkori tér-idő feltételekhez illeszkedő aktuális politikai-társadalmi ideologiát kell kidolgozni, amelyet mi az elmúlt évtizedben megtettünk. Ebből következik, hogy jelen körülmények között sem a nácizmusnak, sem a kommunizmusnak, sem a liberalizmusnak semmilyen régi-új formája és semmilyen változata már a kezdetek kezdetén sem jöhet szóba. (A faji gondolatnak az átkeresztelése etnikai gondolatra puszta retorikai fogás változatlan tartalom mellett.)

3./AZ ÉMOH első perctől kezdve hangsúlyozta, hogy a politikai közéletből eltűnt hiteles és következetes hagyományos érdekképviseletnek a formája nem egy új mozgalom, hanem egy új párt. Ezért mi mindenképpen egy új párt létrehozását kezdeményeztük a januártól kezdődő egyeztetéseink során. Mindig ezt hangsúlyoztuk és ennek megfelelően már a párt 2017. április 24-ei megalapításáról s az ahhoz kapcsolódó bírósági bejegyzéssel kapcsolatos előkészületekről, a bírósági eljárás megkezdéséről, valamint a bíróságon 2017. június 20-án történő jogerős bejegyzésről, Tyirityán Zsoltot rendszeresen tájékoztattuk. Ez tehát előtte nem volt ismeretlen, a párt és a hozzátartozó mozgalom nevének (mely Orosz Mihály Zoltán javaslata volt) Rend és Igazságosság Pártja és annak rövidítése (mely szintén Orosz Mihály Zoltán javaslata volt) RIA eldöntésénél 2017. április 23-án jelen volt Tyirityán Zsolt, László Balázs és többek között Molnár Krisztián (SRK) is. Ebből következően Orosz Mihály Zoltán és az ÉMOH vonatkozásában az „önjáróskodásra” vonatkozó vádak minden valóságalapot nélkülöznek. (Mellesleg megjegyezem, hogy az ő álláspontjuk a Magyar Feltámadás Párt és mozgalom volt, melyet László Balázs mint saját ötletét nagyon nehezen tudott elengedni. Molnár Krisztián (SRK) megerősítő javaslatára és nyomós érvei után döntöttünk végül az eredeti javaslatom, a Rend és Igazságosság mellett. Már 2007-ben közleményben megfogalmaztuk, hogy mindig a Rend és az Igazság(osság) pártján állunk és a hátsó szándék nélküli közreműködők csatlakozását ehhez javasoltuk és javasoljuk most is.)

4./ A bírósági bejegyzés napja (2017. június 20.) után közhiteles nyilvántartásba átvezetett és ország-világ előtt hivatalosan nyilvánossá tett pártbejegyzés tényét nem lehet elhallgatni, letagadni, mert ezen kísérlet csak a személyek és a szervezetek hitelességét rontotta volna le. Menet közben az is kiderült, hogy párhuzamosan és tudtunk nélkül 2017 májusában László Balázs az Identitesz részéről, Szabó János Ferenc és Nagy Rudolf pedig a Betyársereg „politikai szárnyának” állítólagos képviselőiként a megkezdték egy új párt szervezését. Ezen bejegyzett pártunk elhallgatására és letagadására nagy valószínűség szerint azért kértek bennünket, hogy időt nyerjenek egy másik új párt bejegyzéséhez, amelyet (a bírósági törvénykezési szünet miatt) már csak ősszel történő bejegyeztetés után akartak a nyilvánosság elé tárni. Ez a hátsógondolatuk találkozott Tyirityán Zsolt azon megfontolásával, miszerint a pártalapítás szerinte korai és kockázatos, először mindenképpen mozgalmat kell szervezni.A vecsési rendezvényen a pártalapítás szándékának elhallgatása és csak puszta mozgalom alapításának kimondása kommunikációs zavar volt, hiszen László Balázsék megfogalmazott véleménye volt a kezdetektől, hogy párt formában is el kell elindulni a 2018-as választáson. (Az igazság kedvéért hozzá kell tenni, hogy Tyirityán Zsolt az utóbbiban való részvétel kapcsán hezitált, attól inkább tartózkodni óhajtott, ugyanis mindenáron el akarta kerülni az esetleges kudarc lehetőségét. A Betyársereg vezetőjeként elsősorban nem a pártpolitikai csatározást érezte magához közelállónak, hanem eddigi tevékenységének folytatásaként elsősorban a mozgalomépítést jelölte meg saját feladatának.)

5./ Álláspontunk szerint politikai ideológiánk középpontjában az etnikai önvédelem gondolatát nem lehet helyezni, mert erre alapozódóan nem lehet a jelen kor társadalmi problémáit kezelni és megoldani. Az etnikai alapú megoldási kísérletek társadalmi feszültséget, sőt tragikus esetben polgárháborús helyzet előkészítését szolgálják. Teljesen más gondolatot kell a középpontba helyezni és teljesen más törésvonal mentén kell a társadalmi problémákat megoldani. Szabadosság központú társadalomszervezés helyett egy rend központú társadalomszervezésre kell áttérni és a hatályos jogszabályok valamint a nemzetek kulturális értékrendjéhez való viszonyulás szerint kell az embereket megkülönböztetni. A társadalmi rendet és a kulturális hagyományokat tiszteletben tartó és azokat erősítőket (ha az más etnikumhoz tartozó is) építőnek és szövetségesnek kell tekinteni, az ezeket tiszteletben nem tartókat és gyengítőket pedig (ha saját etnikumhoz tartozó is) rombolóknak és ellenfeleknek kell tekinteni és ezek ellen a hatályos jogszabályok betartatásának segítségével harcot kell indítani. A politikai ideológia középpontjában pedig a jelen világunkat romba döntő nihilista és anarchista neoliberalizmus elleni szabadságharcot kell helyezni. Pártunk ilyenformán minden jószándékú és önnön helyzetén társadalmi összefogás révén is javítani akaró emberre számít minden formai diszkrimináció nélkül. Segíteni kívánunk és pártját akarjuk fogni mindazoknak, akik szellemileg vagy lelkileg, vagy csupán anyagilag javítani akarnak saját helyzetükön.

6./ A minden áron való szaporodás fokozása általi társadalmi problémák megoldási kísérlete elégtelen, ugyanis ezen mennyiségi szempont elé és fölé sokkal fontosabb minőségi szempontot kell tenni, a társadalom szellemi-spirituális talapzatának és a hagyományos értékrendnek a helyreállítása feladatát kell mindenekelőtt kitűzni és igyekezni végrehajtani.

7./ A húsz év körüli fiatalok helyével és feladatkörével kapcsolatban is elvi ellentétek voltak, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az állam ügyei intézésére hivatott szervezetek vezetői szakmailag felkészült, nagy élettapasztalattal rendelkező érett férfiak lehetnek. A fiataloknak a legfontosabb feladatuk és állapotbeli kötelességük a) a tanulás és a tanítványság, b) elsősorban nem a profán tudományokban való elmélyedésre, hanem c) a szakrális és spirituális tudás elsajátítására kell törekedniük; valamint d) valamelyik fontos életterületen a szakmai- és élettapasztalat megszerzésére való törekvés kell, hogy jellemezze céljaikat és nem a közösség vezetése. Ez az elgondolás az Identitesz húsz év körüli vezetőinek nagyon nem tetszett.

8./ Mindezen elvi és együttműködésbeli nézetkülönbségek miatt útjaink elváltak, mozgalmukhoz és rövid időn belül bejegyzendő pártjukhoz sok sikert kívánunk!

(Állításaimat szükség esetén bizonyítékokkal is alátámasztom.)

Érpatak, 2017. július 11.

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán

Az ÉMOH országos vezetője, a Rend és Igazságosság Pártjának elnöke

elérhetőségeink:

info: www.rendesigazsagossag.hu

A Rend és Igazságosság Pártja a facebookon:

Rend és Igazságosság https://www.facebook.com/riapart/?fref=ts

csatlakozás: ria.kozpont@protonmail.com

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.