Így hazudott az ezahir.hu 2017. 4. 25-én: Olyan jól működik az érpataki modell, hogy hat év után jut eszébe a polgármesternek beszedni a mezőőri hozzájárulást – van gond rendesen

Móricz Csaba Felelős szerkesztő,
ezahir.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 4482 Kótaj, Dózsa György út 15.

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

 

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 342.§ (1) bekezdés alapján:

  1. április hó 25. napján az ezahir.hu nevű weboldalon: ,,Olyan jól működik az érpataki modell, hogy hat év után jut eszébe a polgármesternek beszedni a mezőőri hozzájárulást – van gond rendesen’’ című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

MezoOr 

Sajtó-helyreigazítás!

  1. április hó 25. napján az ezahir.hu nevű weboldalon (https://ezahir.hu/2017/04/25/olyan-jol-mukodik-az-erpataki-modell-hogy-hat-ev-utan-jut-eszebe-a-polgarmesternek-beszedetni-a-mezoori-hozzajarulast-van-gond-rendesen/): ,,Olyan jól működik az érpataki modell, hogy hat év után jut eszébe a polgármesternek beszedni a mezőőri hozzájárulást – van gond rendesen’’ című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ „merthogy a polgármester, Orosz Mihály Zoltán elfelejtette végrehajtani a rendeletet immáron hatodik éve.

Ez egy hamis és félrevezető tényállítás. Orosz Mihály Zoltán nem felejtette el a rendeletet végrehajtani. A rendelet bevezetése után, amikor Érpataknak jogában állt kiszabni és beszedni a mezőőri járulékot, akkor ezt meg is tette, például 2012-ben. Majd ezután kormányzati kényszer miatt a közigazgatási „reform” alapján Érpatak Nagykállóval Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról volt kénytelen megállapodni 2013-tól. Ennek a közös hivatalnak, melyet közvetlenül Nagykálló jegyzője vezetett, lett volna a feladata a mezőőri járulékok beszedése és nyilvántartása. Majd amikor 2016-tól az Érpataki Ügyfélszolgálatnak lett önálló adóügyi előadója, és ezért lett joga is beszedni a mezőőri járulékot visszamenőleg is, a 2016-ig esedékeseket 5 évre visszamenőleg, a 2016. utániakat pedig 4 évre visszamenőleg kéri az önkormányzat, ami teljesen törvényes és a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. Tehát az hogy a beszedés nem történt meg, egyrészt ez egy valótlan tényállítás, másrészt az Orosz Mihály Zoltán polgármester úrnak semmilyen módon nem róható fel, hiszen nem a polgármester feladata a tényleges adóhatósági munka ellátása, a járulék beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása a közös hivatal jegyzőjének illetőleg adóhatósági ügyintézőjének a feladata.

 

2./ ,,Csakhogy derék polgármesterünk az érapataki modell hálózatának építése közben szenilissé vált, vagy tudja az ördög, hogy mi történt, de tény: Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere egy darab határozatot sem hozott a díjfizetésekkel kapcsolatban, így a település évente mintegy 2,5-3,5 millió forint bevételtől eset el, ami elég lett volna a mezőőri szolgálat fenntartására.”

 Ez egy hazug tényállítás, hiszen a járulék beszedésre törvényesen sor kerül, másrészt pedig Orosz Mihály Zoltánnak ahogy fentebb kifejtettük nem róható fel, hogy az elmúlt 5 illetve 4 évben nem történt meg a járulék beszedése. A járulékok beszedése a törvényi előírásoknak megfelelően nyitva álló határidőn belül történik a jogszabályoknak megfelelő határozattal, amik cáfolják azt a valótlan tényállítást miszerint Orosz Mihály Zoltán egyetlen határozatot sem hozott a díjfizetésekkel kapcsolatban. 2012. évben, amikor a kiszabó határozatok megszületése, és az első járulékbeszedés megtörtént, a földtulajdonosok illetve földhasználók megkapták a jogerőssé vált határozatokat, amelyben szerepel, hogy: ,,A megállapított járulék összegét évente mindaddig fizetnie kell, amíg annak változásáról újabb határozattal nem értesül.” Az a hamis állítás sem állja meg a helyét, hogy a település egyetlen fillértől is elesett volna, hiszen azokat utólag, a törvényes határidőn belül beszedve nem tekinthetők bevételkiesésnek. A határozatok meghozatalának elmaradásával a polgármestert vádolni egy karaktergyilkos csúsztatás, a.) azért, mert a határozatok elkészítése a közös önkormányzati hivatalnak, mint apparátusnak a feladata s ebből következően erről gondoskodni a munkáltatói jogokat gyakorló nagykállói polgármester irányítása alá tartozó nagykállói közös önkormányzati hivatal jegyzőjének kötelessége volt, b.) amíg az érpataki polgármester felügyelete alá tartozott az érpataki jegyző, addig 2012-ig a határozatok meghozatala és kiküldése, illetve a járulékok befizetése megtörtént. A késlekedés oka a 2013. április elsejével életbe lépő önkormányzati és közigazgatási reform volt, melynek következtében a Nagykállói KÖH jegyzője ezen fontos járulékbeszedési feladatokkal nem törődött és ezen mulasztására a 2015-ös hivatal átadás során derült csupán fény.

 

3./ ,,Ugyanakkor határozatokat nem, csak fizetési felszólításokat kaptak a gazdák, ami újabb kérdéseket vet fel. Vannak-e egyáltalán határozatok?”

Ez is egy hazug tényállítás, hiszen a megalkotott rendelet szerint megszülettek a jogerős határozatok, a  földtulajdonosok illetve földhasználók ezeket megkapták, ennek megfelelően eleget tesznek a járulékfizetési kötelezettségüknek, ugyanis a határozatok ezt tartalmazzák: : ,,A megállapított járulék összegét évente mindaddig fizetnie kell, amíg annak változásáról újabb határozattal nem értesül.”

 

4./ ,,A megoldás Orosz Mihály Zoltán kezében van. Egyszerűen el kellene számolnia, hogy mire fizetett ki az önkormányzat 2015 szeptemberében több mint fél millió forint lízing és bérleti díj címen. Illetve, hogy mire ment el több mint 600 ezer forint értékű gázolaj, és számos olyan tétellel, amire nem kaptak a képviselők választ.”

Az egy hamis tényállítás, hogy a polgármester nem számolt volna el bármivel is. Orosz Mihály Zoltán és a pénzügyi előadó mindennel a számviteli törvénynek megfelelően elszámolt a képviselőknek, sőt olyan részletes és tételes számla szintű betekintést is engedett – mert aljas módon nem akarják elfogadni a zárszámadást a képviselők romboló része – amire csak az állami szerveknek (ÁSZ, MÁK, NAV, KEHI, stb.) lenne joga. Tehát a képviselők mindenre pontos választ kaptak, mind a polgármestertől, mind a jegyzőtől és a pénzügyi előadótól, tehát mindennel kapcsolatban pontos elszámolás történt, a hatályos államháztartási törvény előírásainak megfelelően. Ezzel kapcsolatban sem az ÁSZ, sem a MÁK, sem a Kormányhivatal semmi elmarasztaló észrevételt nem tett a polgármester 12 éves tevékenysége alatt.

 

5./ ,,A testületi tagjai abban csak reménykedhetnek, hogy Orosz Mihály Zoltán 7 000 kötetes magánkönyvtára nem a település költségvetésében szereplő reklám és propaganda soron elszámolt költségből gyarapodott.”

Ez egy hazug tényre való utalás, miszerint Orosz Mihály Zoltán a falu költségén vette volna a könyveit. A polgármester már 14 éves kora óta gyűjti a könyveket, és könyvtárát saját erőből szerezte be.

 

6./ ,,Míg Orosz Mihály Zoltán még képviselőként az előző polgármestert  a WC papírral is elszámoltatta, addig magára nézve egyáltalán nem tartja fontosnak több 10 millió forint elköltését átláthatóvá tenni és válaszok helyett csak “rizsázik”.”

Ez is egy hazug tényállítás, miszerint Orosz Mihály Zoltán bármit is nem akarna átláthatóvá tenni. Orosz Mihály Zoltán és a pénzügyi előadó mindennel a számviteli törvénynek megfelelően elszámolt a képviselőknek, sőt olyan részletes és tételes számla szintű betekintést is engedett – mert aljas módon nem akarják elfogadni a zárszámadást a képviselők romboló része – amire csak az állami állami szerveknek (ÁSZ, MÁK, NAV, KEHI, stb.)  lenne joga. Tehát a képviselők mindenre pontos választ kaptak, mind a polgármestertől, mind a jegyzőjétől és a pénzügyi előadótól, tehát mindennel kapcsolatban pontos elszámolás történt, a hatályos államháztartási törvény előírásainak megfelelően. Ezzel kapcsolatban sem az ÁSZ, sem a MÁK, sem a Kormányhivatal semmi elmarasztaló észrevételt nem tett a polgármester 12 éves tevékenysége alatt.

 

7./ ,,Érpatakon háborognak a gazdák, hiszen eddig nem is tudtak róla, hogy mezőőri járulékot kellett volna fizetniük, hiszen a polgármester nem értesített senkit, noha a rendelet szerint az ő feladata lett volna.”

Ez egy hazug tényállítás, miszerint a gazdák háborognának, és az is, hogy nem tudtak volna ezen járulékról. Ezzel szemben a valóság az, hogy úgy ahogy 2012-ben is, és idén is a gazdák döntő többsége már a határidő lejárta előtt befizette a járulékot. Amint már 2012-ben kaptak róla határozatot, így az a tényállítás is hamis, hogy nem tudtak róla. A polgármesternek pedig továbbra sem róható fel az eddigi értesítés hiánya, a fentebb leírtak miatt. A gazdák pedig mint ahogy hamisan állítja a cikk, nem háborognak, hiszen teljesen elégedettek a példamutató mezőőri szolgálat munkájával, a tendencia az, hogy folyamatosan együttműködnek, és eleget tesznek fizetési kötelezettségüknek, hiába próbálja meg a cikk írója, és a romboló képviselők a járulékfizetési kötelezettségek megszegésére bujtogatni őket.

 

8./ ,,Ugyanis a rendelet szabálysértési eljárást helyez kilátásba a gazdákkal szemben, miközben az önkormányzat már nem járhat el szabálysértés esetén, és így bírságot sem szabhat ki. A szakértő véleménye – noha öt évig követelheti az önkormányzat a meg nem fizetett díjat –  mivel a polgármester mulasztott, a gazdák jó eséllyel fordulhatnak bírósághoz.”

Szabálysértési jogkörrel Érpatak Önkormányzata nem élt, mert az a Járási Hivatal jogköre lenne, és ebből következően Érpatak Önkormányzata szabálysértési bírságot sem szabott ki egyetlen gazdával szemben sem, és ez sem a múltban nem történt meg, sem a jövőben nem tervezi az Érpataki Önkormányzattól senki. A polgármester nem mulasztott, mindent a hatályos törvények szerint végzett a nyitva álló határidőkön belül, ezért a gazdák részéről semmilyen ok nem áll fent, ami miatt bírósághoz fordulhatna, és ott sikerrel járhatna, és ezt az újságírói és képviselői bujtogatás kapcsán sem tette meg senki.

 

9./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

 

 

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a sérelmezett termék teljes törlésére helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”:

 

Érpatak, 2017. május hó 08. napján

 

Tisztelettel:

 

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.