Így hazudott az ezahir.hu 2017. 05. 30-án: Újabb ügyben gyanúsított Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere

Móricz Csaba Felelős szerkesztő,
ezahir.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 4482 Kótaj, Dózsa György út 15.

 

Tisztelt Cím!

Mottó?

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 342.§ (1) bekezdés alapján:

  1. május hó 30. napján az ezahir.hu nevű weboldalon: ,,Újabb ügyben gyanúsított Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere’’ című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

Sajtó-helyreigazítás!

  1. május hó 30. napján az ezahir.hu nevű weboldalon (https://ezahir.hu/2017/05/30/ujabb-ugyben-gyanusitott-orosz-mihaly-zoltan-erpatak-polgarmestere/): ,,Újabb ügyben gyanúsított Orosz Mihály Zoltán Érpatak polgármestere’’ című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ „A  hamis orvosi igazolások felhasználása miatt – amiben Orosz az elsőrendű vádlott –  indult büntetőügye jelenleg az elfogultsági indítványok miatt még bíróság kijelölésére vár.

Hamis tényállítás miszerint hamis orvosi igazolásokat használt volna fel Orosz Mihály Zoltán. Ezt semmilyen bíróság jogerősen nem állapította meg, és ezen jogerős megállapításig az ártatlanság vélelmének jogelve szerint épp az ellenkezőjét kell állítani, tehát nem lehet kétségtelen befejezett tényként közölni a ,,hamis orvosi igazolások felhasználását”.

 

2./ ,,miközben a nyomozót megrágalmazta nagy nyilvánosság előtt”

 Ez egy hamis tényállítás, hiszen Orosz Mihály Zoltán nem rágalmazott meg senkit a nagy nyilvánosság előtt. Ezt semmilyen bíróság jogerősen nem állapította meg, és ezen jogerős megállapításig az ártatlanság vélelmének jogelve szerint épp az ellenkezőjét kell állítani, tehát nem lehet kétségtelen befejezett tényként közölni a ,,a nyomozót megrágalmazta nagy nyilvánosság előtt”. Ő a különböző tapasztalataiból, tényekből vont le igaz véleményt, következtetést.

 

3./ ,,a gépkocsi menetlevelek miért nem állnak rendelkezésre a nyomozóhatóságok részére”

Ez egy hazug tényállítás, hiszen a nyomozóhatóságnak rendelkezésére állnak a menetlevelek. Sőt, ezeket át is adtuk részükre már több hónapja eredeti formában.

 

4./ ,, a munkaügyi ellenőrök olyan súlyos szabálytalanságokat tártak fel a közmunka-programban”

Ez egy hamis tényállítás. Kétségtelen befejezett tényként kezeli azt a bírósági felülvizsgálat alatt lévő ügyet, amiben még nincs semmiféle ítélet. Ezen bírósági felülvizsgálat alatt lévő ügyben, ennek lezárultáig az ártatlanság vélelmének jogelve szerint épp az ellenkezőjét kell állítani, tehát nem lehet kétségtelen befejezett tényként közölni a ,,olyan súlyos szabálytalanságokat tártak fel”. Az önkormányzatnak felróható szabálytalanságok nem voltak.

 

5./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a sérelmezett termék teljes törlésére helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul személyiség jogi, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”:

,,A PK 14. számú állásfoglalás értelmében a sajtóközlemény vitatott tényállításainak valóságát a sajtószerv köteles bizonyítani. Ez a bizonyítási kötelezettség általában akkor is fennáll, ha a sajtószerv híven közli más személy tényelőadását, vagy átveszi más szerv (sajtószerv) közleményét. Önmagában tehát a sajtószerv objektív felelősségét nem érinti az, ha a közlés alapjaként mástól származó információt jelölnek meg, annak valóság tartalmát is a sajtó szerv köteles érdemben bizonyítani.” (BH 2000. 441)

 

Érpatak, 2017. június hó 08. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.