Így hazudott az ezahir.hu 2017. 03. 23-án: Érpataknak nincs 2015-ös érvényes zárszámadása

Móricz Csaba Felelős szerkesztő,
ezahir.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

 4482 Kótaj, Dózsa György út 15.

 Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő a Polgári Perrendtartásról szóló törvény 495.§ (1) bekezdés alapján:

  1. március hó 23. napján az ezahir.hu nevű weboldalon: ,,Érpataknak nincs 2015-ös érvényes zárszámadása’’ című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. március hó 23. napján az ezahir.hu nevű weboldalon (https://ezahir.hu/2017/03/23/erpataknak-nincs-2015-os-ervenyes-zarszamadasa/): ,,Érpataknak nincs 2015-ös érvényes zárszámadása’’ című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 

1./ „Amennyiben a képviselők nem fogadják el a zárszámadást ismételten leáll a normatív finanszírozása a településnek, és az érapataki modell elvrendszere, és nem az önkormányzati törvény szerint vezetett település forrás nélkül marad.”

Hamis tényállítás és csúsztatás, miszerint az érpataki modell elvrendszere ellentétben lenne az önkormányzati törvény betartásával, amiatt nem lenne az (önkormányzati törvény) betartva, és hogy amiatt nem kaphat forrást a település. A valóság ezzel ellentétben az, hogy az Érpataki Modell a hatályos jogszabályok, így az önkormányzati törvény fokozott betartására törekszik. Ebből következőleg az önkormányzat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette a zárszámadási rendeletét, de azt néhány ellenzéki képviselő a törvényi kötelezettségét megtagadva, nem volt hajlandó megszavazni azt, merő önkényből.

2./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

 

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Felhívom a figyelmüket, hogy a Pp. 495.§ (2) bekezdése szerint: „A határidőn belül írásban megérkezett helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte, b) a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy c) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.”:

 

Érpatak, 2017. április hó 06. napján

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.