Így hazudott az Átlátszó nevű hírhamisító ügynökség 2016-06-16-án: “Közmunkásként fizetett holdudvar, hiányzó elszámolások és átláthatatlan pénzügyek: ez az érpataki üzleti modell”

Az Átlátszó nevű hírhamisító ügynökség 2016. június 16-án újabb rágalmak hadával illette Érpatakot és annak polgármesterét, Orosz Mihály Zoltánt. Alább leleplezzük és megcáfoljuk az országpusztító média hazugságait, amiket több ismert liberális oldal is kritikátlanul átvett és terjesztett. Nemzetbiztonsági szakértő véleménye szerint azon megbízatásból, hogy a hírhamisítások révén különböző bűncselekmények gyanúját keltsék és ezen “gyanú” újabb muníciót szolgáltathasson Orosz Mihály Zoltán ügyészségi-rendőrségi meghurcoltatására, majd ennek kapcsán újabb rágalmazó cikksorozatok garmada készülhessen egy már régóta elkezdett és tovább folytatandó karaktergyilkossági hadművelet keretében az Érpataki Modell révén felmutatott, de folyamatosan elhallgatott, s a cigány-magyar együttélésben megvalósult eredmények megismertethetőségének és terjedésének megakadályozása céljából.

 

atlatszo.hu weboldal Tulajdonosai,

Működtetője és Szerkesztősége,

Illetékesek, Szerkesztők részére                                    

 1531 Budapest, Pf. 54.

Tisztelt Cím!

Mottó:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

 A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. június hó 16. napján az atlatszo.hu nevű weboldalon: Közmunkásként fizetett holdudvar, hiányzó elszámolások és átláthatatlan pénzügyek: ez az érpataki üzleti modell című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. június hó 16. napján az atlatszo.hu nevű weboldalon (https://atlatszo.hu/2016/06/16/kozmunkaskent-fizetett-holdudvar-hianyzo-elszamolasok-es-atlathatatlan-penzugyek-ez-az-erpataki-uzleti-modell/): Közmunkásként fizetett holdudvar, hiányzó elszámolások és átláthatatlan pénzügyek: ez az érpataki üzleti modell című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ A Benefícium által felvásárolt ingatlanok többsége szemetes, gazos, ahol viszont dolgoznak az önkormányzat közmunkásai, ott az elszámolásokkal van baj: ilyenek ugyanis egyáltalán nincsenek.”

 A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok többsége nem szemetes, nem gazos. A 15-20-30 év parlagon hagyott állapotuk után a kitakarításuk és művelésre alkalmassá tételük és művelésbe vonásuk egy több éves folyamat, melyre rajtunk kívül az egész országban a szegregátumokban történő ingatlan vásárlással szinte senki nem próbálkozik, mert a vidéki települések szegregátumainak zömében szinte senki sem mer ennek a projektnek még nekikezdeni sem.  Az általunk megkezdett s előrehaladott vidéki településmentő munka végleges befejezését nem lehet számon kérni menet közben.

Azokon a területeken pedig ahol már termelés folyik ott a számviteli szabályoknak megfelelő elszámolások történnek és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő számviteli bizonylatok (felvásárlási jegy, számla stb.) kerülnek kiállításra. 

2./ „Viszont közmunkásként fizetik az Orosz-féle politikai szervezet aktivistáit, és a polgármester a település egyéb erőforrásait is rendszeresen használja politikai projektjeihez.”

 „Az önkormányzatnak nincs szerződése a Hálózattal sem, de nem is lehet, mivel az jogi értelemben nem létezik, így nyilván bérleti díjat sem kell fizetnie az önkormányzati helység használatáért.”

 Az Érpataki Modell az az érpataki önkormányzat működtetésének speciális elvrendszere és módszertana, ez maga a helyi önkormányzat üzemeltetésének olyan speciális feltételrendszere és működésrendje, mely a települést biztonságossá és élhetővé teszi, mégpedig úgy, hogy a liberális vélemény-diktatatúra nemzetellenes és közösségromboló elvárás-rendje és kettősmércéje helyett a tradicionális konzervatív értékrend szerinti probléma megközelítéseket alkalmazza szisztematikusan. Az Érpataki Modell és az Érpataki Modell Országos Hálózata az az érpataki önkormányzati munka védjegye és mindig az Érpatakon folyó önkormányzati munka megismertetése, népszerűsítése és ezzel együtt ez a település egyik legfontosabb olyan reklám lehetősége, mely a település népességfogyási tendenciáit akarja megfordítani és építő szándékú, nyugalomban élni akaró, adófizető, felelősségteljes, kötelezettségtudó lakosság beköltözését szolgálja. Ezt a településvezetési, szervezési modellt az érpataki önkormányzati munkától és a klasszikus értelemben vett polgármesteri tevékenységtől elválasztani nem lehet és „Orosz-féle politikai szervezet”-nek minősíteni aljas szándékú és becstelen csúsztatás és a társadalom megtévesztési kísérletének tipikus esete. Az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisát az érpataki önkormányzat és annak dolgozói alkotják, akik nem az önkormányzattól elkülönülő „politikai aktivisták”. Ebből következően az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisával nem is lehet és nem is kell szerződést kötni az önkormányzatnak, mert a központi bázis maga az önkormányzatnál a polgármester körül dolgozó munkatársak és azok csapatköteléke. Ebből fakadóan az önkormányzati munkához és annak reklámjához természetesen az önkormányzati erőforrásokat és az önkormányzati alkalmazottakat vesszük igénybe, hiszen ezért vannak és ez a hivatásbeli és munkaköri kötelességük. Ezzel kapcsolatban tájékozódni kellett volna a jelen cikk aljas hazugságait kiagyaló, összeállító és a hazugságokra alapozódó jogi (de számomra kegyelemárasztó) meghurcoltatást előkészíteni igyekvő titkosszolgálati fedett ügynök(ök)nek.

3./Látszat és valóság máshol is elválik egymástól: egy héttel a parlamenti eperosztás után az érpataki epresben azt láttuk, hogy ládaszám rohad a leszedetlen gyümölcs a földön; helyiek szerint a kertben egy hete nem járt senki.”

 A gyümölcs nem rohadt és nem is rohad az érpataki epresben, mert azt maradéktalanul leszedték.

4./”Végigjártuk az összes, általunk beazonosított címet, és úgy találtuk, hogy a Benefícium által megszerzett bő félszáz ingatlan többségén hasznosításnak semmi jele: a házak helyén romok, a kerteket felveri a gaz.”

 A tulajdonosok által a.) a megvédhetetlenség és hasznosíthatatlanság miatt b.) reménytelenül elhanyagolt s c.) zömében a szegregátumban elhelyezkedő és a d.) a végleges település szintű kis Trianonok kialakulásának megakadályozása érdekében a szeretetszolgálat által megvásárolt ingatlanok többsége nem szemetes, nem gazos. A 15-20-30 év parlagon hagyott állapotuk után a kitakarításuk és művelésre alkalmassá tételük és művelésbe vonásuk egy több éves folyamat, melyre rajtunk kívül az egész országban a szegregátumokban történő ingatlan vásárlással szinte senki nem próbálkozik, mert a vidéki települések szegregátumainak zömében szinte senki sem mer ennek a projektnek még nekikezdeni sem.  Az általunk megkezdett s előrehaladott vidéki településmentő munka végleges befejezését nem lehet számon kérni menet közben.

Azokon a területeken pedig ahol már termelés folyik ott a számviteli szabályoknak megfelelő elszámolások történnek és a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő számviteli bizonylatok (felvásárlási jegy, számla stb.) kerülnek kiállításra.

5./”Egy önkormányzati tulajdonban lévő telken viszont megtaláltuk azt a több kamionnyi erősen szemetes, szennyezett földet, amit az elmúlt években a Benefícium kitakarított ingatlanjairól hordtak ide – természetesen az önkormányzat által foglalkoztatott közhasznú munkások az önkormányzat gépeivel.”

 Az önkormányzat tulajdonában lévő telken nem található a Benefícium Szeretetszolgálat kitakarított ingatlanjairól származó föld, mert azokat és bármely bontott törmeléket a polgármesteri hivatal udvarának feltöltésére használtuk, ugyanis ehhez szükséges földet e nélkül megvásárolni kellett volna önkormányzati költségre.

6./ Tényi István az Átlátszó cikke nyomán született feljelentésére a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség csalás gyanújával nyomozást rendelt el az érpataki polgármester által vezetett szeretetszolgálat ingatlanszerzései miatt. A nyomozással az ügyészség a nyíregyházi rendőrkapitányságot bízta meg, annak határideje augusztus 6-a.”

 A feljelentés rágalmakon alapul, mert Benefícium Szeretetszolgálat ingatlanjai vonatkozásában joggal állíthatjuk, hogy minden ingatlan a hatályos törvények szerint, a felek szabad akaratából, a szerződési feltételek pontos ismeretében, szabályos adás-vétel formájában került sor.

7./„A mai napig gyakorlat Érpatakon, hogy az önkormányzat közmunkásokkal tartatja rendben a kitisztított benefíciumos telkeket: ottjártunkkor is láttunk közmunkásokat kaszálni és szemetet szedni a szeretetszolgálat némelyik ingatlanján.”

 A közmunkások olyan telkeken dolgoznak, amelyeket az önkormányzat használatában van. Ezeket a területeket karitatív módon, tehát anyagi ellenszolgáltatásra való igény nélkül bocsátotta a Benefícium Szeretetszolgálat az önkormányzat részére vagyis ingyen használja az önkormányzat a Benefícium által részére bocsátott tulajdonokat a használat minden hasznával és minden terhével-költségével: a termelésből származó hasznot az önkormányzat szedi és a felmerülő költségeket is ő állja s a rajta elvégzendő termelési-karbantartási munkafolyamatokért is az önkormányzat, mint használó a felelős.

8./ „Szerettük volna megtudni, mennyiért szerződött a polgármester által vezetett szeretetszolgálat a polgármesterrel, hiszen az elvégzett munkák jelentős értéknövekedést eredményeztek az ingatlanvagyonban – mint ahogy azt is szerettük volna megtudni, fizet-e, és ha igen, mennyit az önkormányzat a földhasználatért a szeretetszolgálatnak. Orosz azonban a Kossuth téri sajtótájékoztatón érdemben nem válaszolt, később pedig hiába kerestük telefonon, írásban és személyesen is az érpataki polgármesteri hivatalban. Igaz, nagy reményeket ezekhez a megkeresésekhez amúgy sem fűztünk, hiszen a polgármester a saját képviselőtestületét sem tájékoztatta ezekről a munkálatokról, értelemszerűen szerződéseket sem láttak a képviselők.”

 A polgármester semennyiért sem szerződött a szeretetszolgálattal, hanem a Benefícium Szeretetszolgálat adta az önkormányzat ingyen használatra az ingatlanokat és telkeket, ebből az ingyenes használatra bocsátásból következően az önkormányzat semmilyen díjat nem fizet a szeretetszolgálatnak. Orosz Mihály Zoltán elmondta és le is írta több ízben, hogy ingyen használja az önkormányzat a Benefícium által részére bocsátott tulajdonokat a használat minden hasznával és minden terhével-költségével: a termelésből származó hasznot az önkormányzat szedi és a felmerülő költségeket is ő állja s a rajta elvégzendő termelési-karbantartási munkafolyamatokért is az önkormányzat, mint használó a felelős.

Az önkormányzat a szeretetszolgálat ingatlanvagyonában semmilyen „jelentős értéknövekedést okozó munkát” nem végzett.

A polgármester 10 éves polgármestersége alatt az érpataki képviselő-testület tagjait minden konkrét kérdés vonatkozásban a szükséges mértékig mindig tájékoztatta. 

9./„Hasonlóan homályos a közmunkások által megtermelt javak sorsa: Orosz sem a konkrét kiadásokkal, sem a konkrét bevételekkel nem számolt el soha a képviselőtestületnek, és az idei zárszámadásban sincs semmiféle adat a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban.”

 „A polgármester évek óta nem hajlandó elszámolni még a képviselőtestületnek sem a településen folyó gazdálkodás eredményeivel, adott esetben jogerős bírósági határozat ellenére sem tájékoztatja a képviselőket kellő mélységben a zárszámadás egyes tételeiről.”

 Orosz Mihály Zoltán polgármester és a közmunka program felelős vezetői pontos elszámolást vezetnek a megtermelt javakról s igény szerint bármikor el tudnak számolni az ebből származó jövedelemmel, erről minden évben a költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor elszámolt a képviselő-testület előtt, pontosan a zárszámadás keretei között, ahol „intézményi működési bevételek” címszó alatt lehet információt találni a bevételekről.

A polgármester 10 éves polgármestersége alatt az érpataki képviselőtestület tagjait minden konkrét kérdés vonatkozásban a szükséges mértékig mindig tájékoztatta.

 

10./A mezőgazdasági Start-munkaprogramokban megtermelt javakkal kapcsolatos gazdálkodásról sem lehet sokkal többet tudni, a termények értékesítéséről például senki nem tud konkrét adatokat. Pedig milliós nagyságú összegekről van szó: az általunk megkérdezett szakértők szerint, ha jól művelik, a kordonos uborka méterenként 1500-2000 forint bevételt ad, vagyis csak ebből az egy tételből 7-10 millió bevétele lehetett az önkormányzatnak.

Az uborka mellett jelentős területeken termesztettek, illetve termesztenek krumplit, kukoricát, napraforgót, paprikát és paradicsomot. Elszámolást ezzel kapcsolatban viszont nemcsak mi, de a képviselőtestület sem látott, érdemi információja a gazdálkodási adatokról senkinek nincs.”

Orosz Mihály Zoltán polgármester és a közmunka program felelős vezetői pontos elszámolást vezetnek a megtermelt javakról s igény szerint bármikor el tudnak számolni az ebből származó jövedelemmel, erről minden évben a költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor elszámolt a képviselő-testület előtt, pontosan a zárszámadás keretei között, ahol „intézményi működési bevételek” címszó alatt lehet információt találni a bevételekről. Az uborka termesztés hozama jelentős mértékben függ a.) a konkrét uborka fajtától, b.) az alkalmazott technológia jellegétől és c.) minőségétől, d.) az alkalmazottak hozzáállásától, e.) a növénygondozás során eltöltött munkaóra mennyiségétől és f.) a közben végzett munka szakszerűségétől, g.) a növényvédelemre fordított prevenciós növényvédő szerek alkalmazásától stb. A kordonos uborka méterenkénti hozama ezek függvénye és eredője s ebből következően teljesen becstelen dolog a júdáspénzen fizetett bértollnoknak „szakértőre” hivatkozva a termelés bevételeit 7-10 milliós éves összegben megblöffölni, persze ők is és mi is nagyon jól tudjuk, hogy ilyen hírhamisító ügynökségek tevékenységének semmi köze a valósághoz és az objektivitáshoz, hanem egy karaktergyilkossági kísérletről van szó és jelen esetben egy titkosszolgálati szálakkal is egybekötött ügyészségi-rendőrségi meghurcolási kísérlet előkészítése folyik gőzerővel, amelyhez szükségesek az ordenáré hazugságok és az ezekre alapozott hírhamisítások. Az ebben résztvevőknek üzenjük: “Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok …” (Mt 23,27-32)

A megtermelt zöldségekről mérlegjegy készült, melyen szerepel méretenként a mérlegelt mennyiség. A mérlegjegyek alapján elkészült a számlák, amely a számviteli előírásoknak megfelelő, a kifizetett, bevételezett összeg bizonylata az Érpatak Község Önkormány pénztárának.

 

11./ „Ömlik a pénz az érpataki modellbe

2014 óta Érpatak önkormányzata mezőgazdasági programokra munkabér és járulékai jogcímen 128 millió forint támogatást kapott, ehhez jött még közel 26 millió forint dologi kiadásokra és mezőgazdasági beruházásokra.

 Ehhez képest az önkormányzat lényegében nem tud bevételt felmutatni a tevékenységből, hacsak nem számítjuk azt a működési bevételként könyvelt, fentebb bemutatott összesen 8,7 millió forintot. Vagyis a 154 milliónyi célzott állami támogatás legfeljebb ennyi bevallott bevételt fialt az önkormányzat mezőgazdasági közmunkaprogramjaiban.

 2014 óta összesen 222 millió forint munkabér-támogatást és 43 millió forint beruházási/dologi támogatást kapott az önkormányzat a költségvetésből – ebből a keretből kellett volna munkaruhát és védőfelszerelést vásárolni a közmunkásoknak. Csakhogy ők a mai napig a saját ruhájukban végzik a legkoszosabb munkát is, és kesztyű nélkül szedik a legmocskosabb helyeken is a szemetet.

 Összegezve: 150 milliós állami támogatással, 18 hektáron gazdálkodva két év alatt a polgármester tízmillió forint alatti bevételt tud felmutatni – és ebbe már beleszámoltuk a közétkeztetésre átadott termények értékét is.

 Valótlan és hazugság a 222 milliós nagyságrendű munkabér támogatásról „beszélni” (értsd hírt hamisítani) a mezőgazdasági munka kapcsán, mert ezzel kapcsolatban a valós tények az alábbiak szerint alakultak:

A mezőgazdasági program keretében a 2014. évben a Munkaügyi Központtól 40 Fő közfoglalkoztatottra 18 ha területen gazdálkodva Bér és járulék támogatást 37.277.650,- Ft és a programmal kapcsolatosan felmerült dologi kiadásokra 6.707.740,- Ft, összesen 43.985.390,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

A 2015. évben a mezőgazdasági programba 16 ha földterületen folytattuk a gazdálkodást, így 35 főt tudtunk foglalkoztatni, amelynek a bér és járulék támogatása 38.165.515,- Ft és beruházási és dologi költségekre 6.694.673,- Ft, összesen 44.860.188,- Ft munkaügyi támogatást tudtuk felhasználni.

Az értékesítésből befolyt bevétel a 2015. évben 2.451.165,- Ft.

Az idei évben lecsökkent létszámmal, földterülettel és támogatással indult a mezőgazdasági program megvalósítása. Ebben az évben 15 fő tudunk foglalkoztatni, melynek a bér és járulék támogatása 16.583.520,- Ft, a beruházási és dologi költségek 5.016.478,- Ft összesen 21.599.998,- Ft, melyből 6 ha területen folyik a gazdálkodás.

A gazdálkodás hatékonyságfokozási szándékát és inspiráltságát jelentősen csökkenti, hogy a gazdálkodás nyereségét a foglalkoztatás bérköltségeinek csökkentésére (visszaforgatására) kötelező fordítani és a következő évben a nyereséggel csökkentett támogatást kapnak az önkormányzatok a bértámogatás során.

Az itt leírt hírhamisítások a rosszhiszeműség és a becstelen csúsztatás és szándékos összemosás következményei. Munkabérek, gépek vásárlása, karbantartása, bérlése, vetőmagok, víz, gáz, villany, munkaruha, munkaeszközök, üzemanyag és sokáig lehetne sorolni a kiadásokat, amelyek a közmunkaprogram működtetésével járnak.  Az említett-blöffölt pénzösszegek légből kapottak, valótlanok, meglehetősen hasraütésszerűek és elfelejtik tudatosítani, hogy a mezőgazdasági programokban nem minden tevékenység termelő jellegű, pl.: utak rendbetétele, a közterületek és önkormányzati ingatlanok, területek rendben tartása és a fűtőanyag (energiafűz, arundó) megtermelése is ebbe a körbe tartozik, ami nem mezőgazdasági termelés, nem hoz közvetlen bevételt, de annál több közvetlen és azonnali kiadással jár. Emellett az önkormányzatok Start mezőgazdasági programjának a célja nem egy kis TSZ formájában létrehozott mezőgazdasági vállalkozás működtetése, hanem a munkanélkülieknek a munka világába való visszavezetése és ezen keresztül a társadalmi szocializációjuk elősegítése. Ebből a szempontból Érpatak nagyon jól teljesít, mert egyrészt jelentősen csökken a foglalkoztathatók száma: a 2014-es, 2015-ös, 2016-os foglalkoztatási tendenciák ezt nagyon jól mutatják. Ugyanis ezen keretek minden évben a közmunkában maradt és onnan elvándorolt létszámhoz vannak igazodva és ezek a közmunkából elvándoroltak növekvő száma által a közmunkától elvárt eredményeket jól bizonyítják.

A közfoglalkoztatottak minden programban megkapták a szükséges munkaruhát és a védőfelszereléseket.

 

12./ „A polgármester azt állítja tehát, a megtermelt javak egy részét helyben hasznosítják a közétkeztetésben – csakhogy ezt az állítást sem sikerült igazolni.

 És az sem erősíti az Orosz gazdálkodása iránti bizalmat a helyiekben, hogy a „felesleget” nem a helyi felvásárlónak adják el, hanem elszállítják a közeli Kállósemjénbe, illetve Balkányba, és ott értékesítik.”

     A megtermelt javak egy részét a közétkeztetésben helyben hasznosítjuk a közétkeztetést végző vállalkozón keresztül. Ez bármikor igazolható. Az, hogy egy hitvány hírhamisító újságírónak nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

 A mezőgazdasági programban nagyobb tételként a kordonos uborka termesztését céloztuk meg. Jelenleg is csak Kállómsemjénbe szállítjuk le (Balkányba soha nem szállítottunk) a megtermelt uborkát, mivel a.) egyrészt Érpatakon ilyen termeléssel foglalkozó helyi vállalkozás nincs és b.) év elején csak ez a (konzervgyári háttérrel is rendelkező) vállalkozás tudott a környéken olyan stabil szerződést kötni az önkormányzattal, hogy c.) egyrészről garantált áron felvásárolják a megtermelt mennyiséget, valamint d.) a termelés megkezdése előtt az előkészületek előfinanszírozását is biztosítják és e.) közben folyamatos szaktanácsadást biztosítanak: így biztosítják  számunkra  előre az elültetett minőségi vetőmagokat, a szakmai tanácsokat és a megtermelt uborka mennyiség 100 %-os felvásárlását.

 

13./Néhány perc után egy Tolsztoj-inges fiatalember bukkant elő az „Érpataki Modell Országos Hálózata – Központi Bázis” feliratot viselő ajtó mögül, és kérdőre vont minket, mire készülünk már megint.

 Hamarosan még ketten kerültek elő a „központi bázisról”, de ők sem volt hajlandóak bemutatkozni – egyiküket ismertük már a Kossuth térről, illetve láttuk korábbi rendezvényeken készült felvételeken. A másikukat utóbb Huri Gáborként, Orosz örökös kameramannjaként azonosítottuk.

 A mozgalom teljes stábja ezek alapján legkevesebb öt főből áll, csak azt nem tudtuk, kik ezek a be nem mutatkozó fiatalok, és milyen alapon tartózkodnak az önkormányzat hivatali helyiségeiben.

 A csapat negyedik tagja, az önkormányzat épületében minket kérdőre vonó Jonatán szintén nem helybeli, ő Nyíregyházáról jár Érpatakra. Hogy az örökös kameraman, egyébként benefíciumus alapítótag Huri Gábor milyen jogviszonyban tevékenykedik a polgármester mellett, azt nem tudtuk kideríteni.

 Orosz tehát nemcsak az „Érpataki Modell” infrastruktúráját biztosítja az önkormányzat eszközeivel, telefont, helységet és autót kilométerkorlát nélkül, de a szükséges humán erőforrást is a községgel, közvetve pedig a költségvetéssel fizetteti meg.

 Orosz tényleges elszámolás és ellenőrzés nélkül használja politikai projektjéhez a település és a hivatal erőforrásait, telefontól a kisbuszig, ehhez még helyiséget is az önkormányzat biztosít: itt van, ugye, a „központi bázis”.

 Védőfelszerelés és munkaruha nélkül dolgoztatott közmunkások tartják rendben a polgármester egyesületének ingatlanait, miközben a politikai projektjében dolgozó fiatalok helyi közmunkásként kapnak fizetést.”

 Az Érpataki Modell az az érpataki önkormányzat működtetésének speciális elvrendszere és módszertana, ez maga a helyi önkormányzat üzemeltetésének olyan speciális feltételrendszere és működésrendje, mely a települést biztonságossá és élhetővé teszi, mégpedig úgy, hogy a liberális vélemény-diktatatúra nemzetellenes és közösségromboló elvárás-rendje és kettősmércéje helyett a tradicionális konzervatív értékrend szerinti probléma megközelítéseket alkalmazza szisztematikusan. Az Érpataki Modell és az Érpataki Modell Országos Hálózata az az érpataki önkormányzati munka védjegye és mindig az Érpatakon folyó önkormányzati munka megismertetése, népszerűsítése és ezzel együtt ez a település egyik legfontosabb olyan reklám lehetősége, mely a település népességfogyási tendenciáit akarja megfordítani és építő szándékú, nyugalomban élni akaró, adófizető, felelősségteljes, kötelezettségtudó lakosság beköltözését szolgálja. Ezt a településvezetési, szervezési modellt az érpataki önkormányzati munkától és a klasszikus értelemben vett polgármesteri tevékenységtől elválasztani nem lehet és „Orosz-féle politikai szervezet”-nek minősíteni aljas szándékú és becstelen csúsztatás és a társadalom megtévesztési kísérletének tipikus esete. Az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisát az érpataki önkormányzat és annak dolgozói alkotják, akik nem az önkormányzattól elkülönülő „politikai aktivisták”. Ebből következően az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisával nem is lehet és nem is kell szerződést kötni az önkormányzatnak, mert a központi bázis maga az önkormányzatnál a polgármester körül dolgozó munkatársak és azok csapatköteléke. Ebből fakadóan az önkormányzati munkához és annak reklámjához természetesen az önkormányzati erőforrásokat és az önkormányzati alkalmazottakat vesszük igénybe, hiszen ezért vannak és ez a hivatásbeli és munkaköri kötelességük. Ezzel kapcsolatban tájékozódni kellett volna a jelen cikk aljas hazugságait kiagyaló, összeállító és a hazugságokra alapozódó jogi (de számomra kegyelemárasztó) meghurcoltatást előkészíteni igyekvő titkosszolgálati fedett ügynök(ök)nek.

Az önkormányzatnál dolgozók nem kötelesek az őket kérdőre vonó hitvány újságíróknak (fedett ügynököknek) elszámolni a.) sem a munkakörükkel, b.) sem a munkaidejűkkel, c.) de még az éppen ott tartózkodásuk miértjével sem, még akkor sem ha az adott újságírónak álcázott személy esetleg titkosügynök, vagy nemzetközi ügynökszervezet felsőbbrendűség tudatának delíriumában leledzik az adott júdáspénzen tartott magyargyűlölő és hírhamisító bértollnok, aki gátlástalanul arrogálja magának ezeket a nem létező „újságírói” elő-jogokat.

 A közfoglalkoztatottak minden programban megkapták a szükséges munkaruhát és a védőfelszereléseket.

 

14./Helyi forrásaink szerint mind a négy fiatal közmunkás, de még sosem látták őket kapálni vagy szemetet szedni, vagy bármilyen fizikai munkát végezni, és csak annyit tudnak róluk, hogy „fent vannak egész nap az önkormányzatban”, és hétvégén hazamennek.”

A fiatalok esetében minden önkormányzat esetében rendelkezésre állnak foglalkoztatási támogatások mi is  éltünk ezen lehetőséggel s így bizonyos embereket a Munkaügyi Központ által kiírt TÁMOP pályázat keretében 100 %-os támogatással magasabb bérrel /nem közmunkásként/ tudtuk foglalkoztatni irodai munkálatok segítésére.

 

15./A bérelt területeken folyó gazdálkodásnak nincs megfogható nyoma az önkormányzat bevételei között, miközben az egyébként nem gazdálkodó egyesületnél valamiből tízmilliós bevétel keletkezik.”

 Orosz Mihály Zoltán polgármester és a közmunka program felelős vezetői pontos elszámolást vezetnek a megtermelt javakról s igény szerint bármikor el tudnak számolni az ebből származó jövedelemmel, erről minden évben a költségvetés zárszámadásának tárgyalásakor elszámolt a képviselő-testülettel, pontosan a zárszámadás keretei között, ahol „intézményi működési bevételek” címszó alatt lehet információt találni a bevételekről. Az uborka termesztés hozama jelentős mértékben függ a konkrét uborka fajtától, az alkalmazott technológia jellegétől és minőségétől, az alkalmazottak hozzáállásától, az eltöltött munkaóra, a növényvédelemre fordított prevenciós növényvédő szerek alkalmazásától stb. A kordonos uborka méterenkénti hozama ezek függvénye és eredője.

A megtermelt zöldségekről mérlegjegy készült, melyen szerepel méretenként a mérlegelt mennyiség. A mérlegjegyek alapján elkészülnek a számlák, amely a számviteli előírásoknak megfelelő, a kifizetett, bevételezett összeg bizonylata az Érpatak Község Önkormány pénztárának.

A Benefícium Szeretetszolgálat egyesületnél a.) egyrészt nem keletkezik semmilyen összegű bevétel sem mezőgazdasági termelésből, másrészt b.) nem keletkeznek 10 milliós bevételek működése során. Egyszer volt, hogy egy utófinanszírozásban megítélt 6,5 milliós támogatás miatt ezt megelőzően fel kellett venni 6,5 millió hitelt a bank nagy örömére, hogy a beruházás elvégzése után hozzájusson az egyesület a megítélt támogatáshoz.

 

16./ ./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. június 30. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán

Érpatak Község Önkormányzatának

polgármestere

 

A hírhamisítás forrása: Közmunkásként fizetett holdudvar, hiányzó elszámolások és átláthatatlan pénzügyek: ez az érpataki üzleti modell (Becker András, Móricz Csaba nevű médiapatkányok tollából)

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.