Így hazudott az atlatszo.hu 2016. 07. 20-án: Bekamerázzuk a médiapatkányt – fenyegették és autókkal üldözték munkatársunkat Érpatakon

Az Átlátszó nevű hazugsággyár újabb valótlan és az olvasó közönséget szándékosan megtévesztő állításainak cáfolata az alábbiakban olvasható.

 

atlatszo.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére

1531 Budapest, Pf. 54.

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. július 28-án tudomásunkra jutott, hogy 2016. július hó 20. napján az atlatszo.hu nevű weboldalon: Bekamerázzuk a médiapatkányt – fenyegették és autókkal üldözték munkatársunkat Érpatakon című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. július hó 20. napján az atlatszo.hu nevű weboldalon (https://atlatszo.hu/2016/07/20/bekamerazzuk-a-mediapatkanyt-fenyegettek-es-autokkal-uldoztek-munkatarsunkat-erpatakon/): Bekamerázzuk a médiapatkányt – fenyegették és autókkal üldözték munkatársunkat Érpatakon című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ Bekamerázzuk a médiapatkányt – fenyegették és autókkal üldözték munkatársunkat Érpatakon”

„Orosz Mihály Zoltán polgármester ugyanis a várható kínos kérdések megválaszolása helyett Móricz Csabát, az Átlátszó helyszíni tudósítóját szidalmazta, majd a meghiúsított ülés után híveit kollégánkra uszította, akik Újfehértóig üldözték autókkal az újságírót.” 

„A humoros jelleg akkor kezdett elveszni a jelenetből, mikor a sikertelen testületi ülés után a polgármester Móricz után indult, és mintegy erre utasította az embereit is. „Gyerünk utána” – hallotta az egyik képviselő Orosz utasítását, majd rögtön fel is hívta az újságírót, hogy vigyázzon. Ő kisvártatva észre is vette, hogy az autóját három kocsival követik, ebből kettő az érpataki önkormányzat szolgálati autója volt.” 

Ezen valótlan állítással és a Móricz-féle hallucinációval ellentétben az igazság az, hogy nem volt semmilyen autós üldözés, nem uszított senkit Orosz Mihály Zoltán, ő csak élt a szólásszabadság keretein belül a véleményének a kinyilvánítási jogával. Semmilyen autókkal nem üldözték, hanem hasonló útvonalon tartott az útja az egyik (és nem három) önkormányzati gépkocsinak Újfehértóra a tüzépre. A három autóból álló konvojról szóló vízió valószínűsíthetően Móricz Csaba hallucinációinak és hírhamisítási gyakorlatának a következménye, ennek a valósághoz semmi köze. Ha lett volna autós üldözés, akkor egy ilyen fizetett ügynök és egy ekkora lesifotós és lejárató művész, aki nagyon komoly fotós felszereléssel rohangál, s aki becstelen paparazziként szinte mindent (a beszélgetéseket engedély nélkül, a beszélgetésjeleneteket a nyakában lógó fényképező videójával) engedély nélkül eltitkoltan rendszeresen rögzíti, biztosan készített volna róla dokumentációt, de semmilyen videó és fotó nem készült az eseményről, ezért ez is tökéletesen bizonyítja, hogy nem történt ilyen.

2./ „Ilyen előzmények után ült össze múlt pénteken a testület. A nyilvános ülésen megjelent Móricz Csaba külső munkatársunk – tegyük hozzá, a polgármestert Móricz Csabához rendkívül erős személyes érzelmek fűzik, ha valahol találkoznak, Orosz gondolkodás nélkül gyalázkodni kezd.” 

„Pontosan így történt ezúttal is: a Móricz által készített hangfelvétel szerint a polgármester jól hallhatóan teljesen megfeledkezik arról, hogy önkormányzati ülésre jött, kizárólag az újságíróval foglalkozik … minden figyelmét az újságíró köti le.” 

Érpatak polgármestere különösebben nem foglalkozik Móricz Csabával, hanem a gazdái bízták meg őt Orosz Mihály Zoltán lejáratásával s ennek a megbízatásnak az okán ő van „rátapadva” Orosz Mihály Zoltánra s ezen ügynöki munka során megbízatásának megfelelően folyamatosan hazudozik Orosz Mihály Zoltánról, mert a busásan megfizetett karaktergyilkossági feladatokat nagyon jól igyekszik teljesíteni, hogy a jövőben is újra kapjon hasonlóan jól jövedelmező megbízásokat gazdáitól és a titkosszolgálatoktól. A polgármester azért kérdezte, mert teljesen alaptalan, minden ténybeli és jogi alap nélküli vádakat hordott össze korábbi cikkeiben a polgármester munkájával kapcsolatban és ezeket a hamis vádakat és rágalmakat kívánta a polgármester tisztázni vele a többiek jelenlétében. Ezen hamis vádakkal kapcsolatban a rövid tudósítás itt hallható

3./ „A zárszámadás megléte feltétele az idei költségvetés elfogadásának, amíg viszont nincs költségvetés, addig az államkincstár sem folyósítja az önkormányzatnak járó központi forrásokat – ezek híján pedig egy idő után a napi működés is ellehetetlenül. Nagyjából ez következett be mostanra a képviselő-testület tagjai szerint.” 

4./ „Érpataknak az előző évről még volt mintegy 20 millió forint tartaléka, de ez mára lényegében elfogyott.” 

A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a zárszámadás el nem fogadása miatt csak ideiglenesen szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot, az átmeneti szüneteltetés előbb utóbb olyan zavarokat okozhat a településnek, mely súlyos kiszámíthatatlan következményekkel járhat, erre kívánta a polgármester felhívni a felelőtlen és esküszegő képviselők figyelmét. 

A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

 Orosz polgármester láthatóan egyre idegesebb, láthatólag nem kis részt az általa vezetett Benefícium Szeretetszolgálat körüli zavaros ügyek miatt:”

A Benefícium Szeretetszolgálat körül nincsenek semmilyen zavaros ügyek, hanem ezek alaptalan rágalmak, melyek miatt már meg is indították a megfelelő büntetőeljárásokat becsületsértés-rágalmazás miatt az illetékes rendőrkapitányságon s bízunk benne, hogy a hírhamisítások becstelen módja és az aljas hazudozások fékevesztett volta miatt rekord mennyiségű kártérítési összeget sikerül majd kifizettetni az elkövetőkkel. Ezen becstelen hazudozásokat többek között  1.) itt cáfoltuk részletesen:  valamint 2.) itt

Az, hogy egy hitvány, karaktergyilkosságra szakosodott hírhamisító újságírónak álcázott fedett ügynöknek nem sikerül valamit igazolni, azt a.) egyrészt nem lehet máson számon kérni, másrészt pedig b.) az újságírónak kötelessége saját állításainak valóságtartalmáról meggyőződni, amint azt az alkotmánybíróság a 36/1994 (VI 24) AB határozatában részletesen kifejtette a következők szerint:

„A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

5./ „De feltehetőleg azt sem lesz könnyű megmagyarázni, miképp lehetettek Érpatakon közfoglalkoztatottak azok a fiatalok, akik Orosz politikai projektjében, az „Érpataki Modell Országos Hálózata” nevű szervezetben dolgoztak. Ezekre az ügyekre, illetve az ügyekkel kapcsolatos kérdésekre a képviselő-testület tagjai is szeretnének választ kapni, eddig hiába.”   

Az Érpataki Modell az az érpataki önkormányzat működtetésének speciális elvrendszere és módszertana, ez maga a helyi önkormányzat üzemeltetésének olyan speciális feltételrendszere és működésrendje, mely a települést biztonságossá és élhetővé teszi, mégpedig úgy, hogy a liberális vélemény-diktatatúra nemzetellenes és közösségromboló elvárás-rendje és kettősmércéje helyett a tradicionális konzervatív értékrend szerinti probléma megközelítéseket alkalmazza szisztematikusan. Az Érpataki Modell és az Érpataki Modell Országos Hálózata az az érpataki önkormányzati munka védjegye és mindig az Érpatakon folyó önkormányzati munka megismertetése, népszerűsítése és ezzel együtt ez a település egyik legfontosabb olyan reklám lehetősége, mely a település népességfogyási tendenciáit akarja megfordítani és építő szándékú, nyugalomban élni akaró, adófizető, felelősségteljes, kötelezettségtudó lakosság beköltözését szolgálja. Ezt a településvezetési, szervezési modellt az érpataki önkormányzati munkától és a klasszikus értelemben vett polgármesteri tevékenységtől elválasztani nem lehet és „Orosz-féle politikai szervezet”-nek minősíteni aljas szándékú és becstelen csúsztatás és a társadalom megtévesztési kísérletének tipikus esete. Az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisát az érpataki önkormányzat és annak dolgozói alkotják, akik nem az önkormányzattól elkülönülő „politikai aktivisták”. Ebből következően az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisával nem is lehet és nem is kell szerződést kötni az önkormányzatnak, mert a központi bázis maga az önkormányzatnál a polgármester körül dolgozó munkatársak és azok csapatköteléke. Ebből fakadóan az önkormányzati munkához és annak reklámjához természetesen az önkormányzati erőforrásokat és az önkormányzati alkalmazottakat vesszük igénybe, hiszen ezért vannak és ez a hivatásbeli és munkaköri kötelességük. Ezzel kapcsolatban tájékozódni kellett volna a jelen cikk aljas hazugságait kiagyaló, összeállító és a hazugságokra alapozódó jogi (de számomra kegyelemárasztó) meghurcoltatást előkészíteni igyekvő titkosszolgálati fedett ügynök(ök)nek.

A fiatalok esetében minden önkormányzat esetében rendelkezésre állnak foglalkoztatási támogatások mi is  éltünk ezen lehetőséggel s így bizonyos embereket a Munkaügyi Központ által kiírt GINOP pályázat keretében 100 %-os támogatással magasabb bérrel /nem közmunkásként/ tudtuk foglalkoztatni irodai munkálatok segítésére.

A polgármester 10 éves polgármestersége alatt az érpataki képviselőtestület tagjait minden konkrét kérdés vonatkozásban a szükséges mértékig mindig tájékoztatta.

6./ „Miután megérkeznek Orosz emberei, a fenyegetés két hangon folytatódik: „Meg fog lökni, Móricz úr?” – kérdezi az egyik.” 

Itt nem történt semmilyen fenyegetés, csak emlékeztették Móricz Csabát a sajtótájékoztatók során elkövetett provokáló, szabotáló, újságírókat zaklató, lökdöső tevékenységére, mely miatt ellene zaklatás miatt büntetőfeljelentést tettünk. Az emlékeztetett esetről való beszámoló itt található.

7./ „Félelme nem mondható éppen alaptalannak: Szőllősi Gábor helyi jogvédő aktivistát, Orosz egyik közismert ellenfelét néhány éve ismeretlenek támadták meg, és súlyosan bántalmazták; másik ellenlábasának a portája lobbant lángra két évvel ezelőtt – a tetteseket egyik esetben sem találta meg a rendőrség.” 

Ez is az „átlátszó” hírportálnak nevezett ügynökség tipikus hírhamisítása, úgy hivatkozik bizonyos esetekre, mintha ezek az esetek valamilyen módon az érpataki polgármesterhez köthetőek lennének, pedig ezekhez sincs semmi köze. Egyébként ajánljuk figyelmébe mindenkinek a lángra lobbantott portájú „ártatlan bácsi” esetét mindenkinek megtekintésre, hogy milyen az amikor egy olyan kegyetlen gyűlölködéssel eltöltött élet után bekopog Isten valakihez és elküldi a fizetségét élete végén egy „ártatlan” embernek.

8./ „Újfehértóig jutott a „konvoj”, amikor szembe jött egy rendőrautó. Móricz a rendőrök elé kanyarodott, kiszállt, és rendőri intézkedést kért. Az őt követő autókból négyen vagy öten kerültek elő, köztük Orosz, Fügedi és Zagyva György Gyula, volt jobbikos országgyűlési képviselő. Orosz kompániájából ketten is kamerával rögzítették, amint a rendőrök igazoltatják – nem Oroszékat, hanem a védelmet kérő újságírót.”

A Móricz Csaba a személyes adatait ellenőrző igazoltatáskor nem rögzítette senki, ez újból a Móricz Csaba nevű hírhamisító és bér(karakter)gyilkos soron következő hazugsága. Orosz Mihály Zoltánék az igazoltatás után folytatták útjukat s nem fordultak vissza sehová.

9./ „Részlet Móricz Csaba feljelentéséből”

 Móricz Csaba ezen hallucinációs elmeszüleményével kapcsolatban természetesen hatóság félrevezetése miatt büntetőfeljelentést tettünk és kértük a hazugságvizsgáló alkalmazását is az eljárásban, melynek önként aláveti magát Érpatak polgármestere s reméljük Móriz Csaba nevű júdáspénzen megvásárolt hírhamisító bértollnok és ügynök is.

10./ „Móricz eközben hiába kérte, hogy tiltsák meg a felvételkészítést, mialatt az ő személyes adatait tartalmazó okiratokat ellenőrzik, a rendőrök nem intézkedtek – igaz, később Oroszt is igazoltatták, de a többieket nem, noha továbbra is kórusban inzultálták az újságírót. Az intézkedés végén a rendőrök távozni akartak, de Móricz ragaszkodott hozzá, hogy kísérjék el a legközelebbi településig. Ekkor Oroszék visszafordultak.” 

A Móricz Csaba a személyes adatait ellenőrző igazoltatáskor nem rögzítette senki, ez újból a Móricz Csaba nevű hírhamisító és bér(karakter)gyilkos soron következő hazugsága. Orosz Mihály Zoltánék az igazoltatás után folytatták útjukat s nem fordultak vissza sehová.

11./ „a kialakult káoszt mutatja, hogy senki nem tudta, rendes vagy rendkívüli ülés lesz. Nem lett semmilyen: az ülésteremben megjelent néhány helybeli közfoglalkoztatott, mert híre ment, hogy elfogyott a pénz a település számlájáról, és nem lesz bérfizetés. A polgármester persze cáfolta a híresztelést, de az ülés végül minden eredmény nélkül, másfél óra zűrzavar után véget ért.”

Az, hogy rendkívüli ülés volt az egyértelműen kiderült a meghívóból, ugyanis ezt az információt az tartalmazta, egyes Móricz Csabával szövetkező tudatlan képviselők közjogi analfabétizmusa az nem tartozik a polgármesterre.

A zárszámadás el nem fogadása miatt ideiglenesen szünetelteti a Magyar Államkincstár a település fő bevételét képező s a településnek járó normatíva folyósítását, de ez utólag egy összegben megilleti majd az önkormányzatot, az átmeneti szüneteltetés előbb utóbb olyan zavarokat okozhat a településnek, mely súlyos kiszámíthatatlan következményekkel járhat, erre kívánta a polgármester felhívni a felelőtlen és esküszegő képviselők figyelmét.

A polgármester hívta oda a közmunkásokat a testületi ülésre, hogy tudjanak bizonyos képviselők aljassági kísérletéről és településük ellen elkövetett merényletükről, ugyanis a képviselők zárszámadás el nem fogadásának az a következménye, hogy a település fő bevételi forrását, a normatív támogatást visszatartják s így nem tudjuk időben kifizetni a szükséges béreket, de mivel a normatívát utólag mindenképpen megkapjuk, ezért egy mesterséges csőd létrehozásának híre újból csak Érpatak lejáratásának a kísérlete. A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt, hogy a visszatartott „fejkvóta” az állami normatíva utólag egy összegben folyósításra kerül és akkor a megtakarítások újra rendelkezésre állnak majd, mert a megtakarításból finanszírozott tételekre már nem fog kelleni rákölteni a normatívát! A tudósítás becstelenül elhallgatja azon információt is, hogy Érpatak település most is azon kevés önkormányzatok egyike, amelyik soha nem volt eladósodva és most sincs, nem volt hitele, és most is az összköltségvetése kb. 10 %-a megtakarítással rendelkezik.

12./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. augusztus 12. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.