Így hazudott a pestisracok.hu 2016. 12. 05-én: Egyre több oka van félni az elszámoltatástól Érpatak polgármesterének

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívtuk fel őket.

pestisracok.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1725 Budapest, Pf.: 7

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. december 5. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon: Egyre több oka van félni az elszámoltatástól Érpatak polgármesterének című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. december 5. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon (http://pestisracok.hu/egyre-tobb-oka-van-felni-az-elszamoltatastol-erpatak-polgarmesterenek/): Egyre több oka van félni az elszámoltatástól Érpatak polgármesterének című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./ „Az érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán gyakorlatilag családi vállalkozásként vezette a rá bízott települést.”

 Ez az állítás valótlan, megtévesztésre alkalmas, mert azt a látszatot kelti, hogy Orosz Mihály Zoltán a közérdeket figyelmen kívül hagyva csak egyéni, haszonszerzési célzattal vezeti Érpatak települését. Ezzel szemben a valóság az, hogy Orosz Mihály Zoltán a település iránt érzett felelősség teljességével, polgármesteri-államférfiúi hivatástudattal eredményesen vezeti a rá bízott teleülést. Polgármesteri hivatásának gyakorlása közben mindig kiemelt szempont, hogy a magánérdeket következetesen alá kell rendelni a közérdeknek s ez nem változhat meg soha egyetlen pillanatra sem semmilyen érdek miatt, különösen egy ilyen fontos köztisztség betöltésénél mint egy közösség vezetését ellátó polgármesteri tisztség. Az Érpataki Modell gyakorlata és Orosz Mihály Zoltán éppen azt bizonyítja, hogy a közérdeknek következetesen alárendelt magánérdek tudja legjobban felfokozni a hivatástudattal rendelkező személyek egyén érdekének a megvalósulását is, még annak ellenére is, ha a különböző gyűlöletmédiák és újságírónak álcázott fedett ügynökök állandó kereszttüzében is áll az adott személy. Orosz Mihály Zoltán személye az ország bármely részén ismert és az állandó hazugságcunami ellenére szinte minden alkalommal elismeréssel és tisztelettel illetik a belpesti liberális újságírói körök kivételével és azon szűk álértelmiségi körök kivételével, ahol ezen hazugsággyárak híreiből és véleménydiktatúrája szerint igyekeznek tájékozódni.

 2./ „Az érpataki önkormányzat és az Orosz által vezetett Beneficium egyesület pénzügyei összefolytak.”

 Ez az állítás valótlan, mert Érpatak Önkormányzatának pénzügyei nem folynak össze, azok függetlenek egymás tevékenységétől. Soha semmilyen  ellenőrzés az önkormányzat pénzügyeinek vizsgálatakor nem találtak olyan rendellenességet, vagy arra utaló jelet, hogy a Benefícium egyesület pénzügyei bármilyen módon is összefonódna az önkormányzat pénzügyeivel.

3./ Miközben Orosz ezt tagadja, egyre több zavaros ügyletre derül fény: hiányzó elszámolások, közpénzből gyarapodó magánvagyon, 15 millió forint könyveletlen tétel a végtelenségig lepusztult településen”

 Ez az állítás valótlan és megtévesztésre alkalmas, mert a hűtlen/hanyag kezelés gyanúját ébreszti az olvasóban teljesen alaptalanul. A „hiányzó elszámolások” kapcsán a cikk szerzője olyan beszámolási kötelességek elmulasztását rója fel Orosz Mihály Zoltánnak, mely számára nem kötelező, az államháztartási törvény szerint szükséges beszámolási kötelezettségének minden évben rendszeresen teljesítette. A „közpénzből gyarapodó magánvagyon” teljesen valótlan, hamis állítás és becstelen rágalom. Orosz Mihály Zoltán nem növelte közpénzből a vagyonát, nem sikkasztott, nem kezelte hűtlenül az önkormányzat vagyonát, sőt az általa vezetett önkormányzat már 11 éve folyamatosan megtakarítással zárja az éveket s azon kevés önkormányzat közé tartozott, akiket nem kellett adósság konszolidációban is részesíteni. Orosz Mihály Zoltánt jogszerűen soha nem ítélte még el semmilyen bíróság sem semmilyen btk szerinti ügyben sem, így amíg jogerős bírósági ítélet bűnösségét meg nem állapítja, addig Orosz Mihály Zoltánt is megilleti az ártatlanság vélelme, arról nem is beszélve, hogy ilyen állításokkal a szerzőnek vigyáznia kellene, nehogy felmerüljön esetében a hamis vád/ és egyéb bűncselekmények vonatkozásában a hamis gyanúkeltés bűncselekménye. A „15 millió forint könyveletlen tétel”-re hivatkozás szintén az olvasók megtévesztésére szolgáló rágalom és hírhamisítás: az említett összeget ugyanis az Önkormányzat saját nonprofit kft-jének adta kölcsön, amely ügylet szerepel az önkormányzat könyvelésében is és a Kft könyvelésében azóta is a hatályos törvények előírásának megfelelően. Orosz Mihály Zoltán települése nevében is visszautasítja azt a vádat, mely szerint Érpatak „végtelenségig lepusztult település” lenne. Érpatak a többi kelet-magyarországi kistelepüléshez képest jól infrastrukturált élhető jó közbiztonsággal rendelkező település, rendezett és tiszta, ellentétben sok magára hagyott így fejlődni képtelen településsel. Ezt alátámasztja azon tény, hogy Érpatakon a fiatalok rendszeresen vásárolnak ingatlant és az ország különböző részéről és Kárpátaljáról és Erdélyből is folyamatosan költöznek be tisztességes adófizető és jogkövető állampolgárok.

4./ „Ezek alapján kimondható, a polgármester által vezetett, stílszerűen Beneficiumnak elkeresztelt szeretetszolgálat gyanús körülmények között szerzett meg több mint ötven ingatlant. … jelek szerint azonban Orosz ezt a jótéteményt mégis igyekezett eltitkolni. …   ”

Ez az állítás valótlan és félrevezető, mert azt a látszatot kelti, hogy a Benefícium egyesület törvénysértő módon, illegálisan jutott volna hozzá az ingatlanokhoz. Ezzel szemben az a valóság, hogy minden magára hagyott ingatlant (zömében a szegregátumban!) szabályos adásvételi szerződések révén vásárolta meg az egyesület, a korábbi tulajdonosok egybehangzó akaratával, megmentve így elhalóban lévő településrészeket a teljes elélettenedéstől és kihalástól. Ezen gazos szemetes porták folyamatosan meg vannak tisztítva és 10-20-30 éves parlagon maradás után újra termelésbe lettek állítva. A Benefícium ingatlanszerzései nincsenek eltitkolva Érpatakon szinte mindenki tud róla.

4./ „Milliók maradtak ki a könyvelésből … Csakhogy ez az összeg már nem szerepel a kft könyvelésében sem a rövid, sem a hosszú lejáratú kötelezettségek között, miközben a falu költségvetésében immáron negyedik éve kölcsönként van nyilvántartva ez az összeg.A pályázatokat nem más, mint Orosz élettársa, Uri Valéria külön fizetségért egyengette”

 Ezen állítás valótlan és rágalom, mert szerepel a Kft könyvelésében a 15 millió Forint, mint rövid lejáratú kölcsön. A pályázatokat a nagykállói polgármester koordinálta és arra speciális meneager csapatot alkalmazott a társult érpataki önkormányzattól függetlenül és ahhoz Uri Valériának nem volt semmi köze.

 5./A beruházások kivitelezésével az önkormányzat a 2011 februárjában  megalapított Érpatakért Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg. Vezetője, az egykori mezőőr, Gagna János lett, aki többek elmondása szerint csak névlegesen irányította a céget, mivel az érdemi döntéseket mindig is Orosz hozta meg. … A nonprofit kft. gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy elsősorban az önkormányzat által megnyert pályázati pénzekből finanszírozta magát. … Bár Orosz, mint polgármester rendszeresen utasította a kft ügyvezetőjét különböző út és egyéb karbantartási munkák elvégzésére, ehhez forrásokat nem biztosított és az elvégzett munkák ellenértékét jellemzően nem is engedte kiszámlázni.”

 A Kft azért kapta a 15 millió kölcsönt az önkormányzattól forrásként, hogy el tudja végezni a rá bízott karbantartási munkákat. A Kft nem csak az elnyert pályázatokból, hanem az önkormányzat általbiztosított 15 milliós hitelből finanszírozta önmagát. Az elvégzett munkák után senkinek soha nem lett megtiltva a számlázás. Gagna János soha nem volt mezőőr, ő irányította ténylegesen a kft-t, ami viszont önkormányzat megrendeléseit illeti, azon munkák elvégzése előtt közös egyeztetés zajlott a polgármesterrel, s akkor abban a polgármester megrendelői felelőssége szerint részt vett, ugyanis a munka elvégeztetésért, a munka leellenőrzéséért a polgármester volt a felelős.

 6./ ,,Azt, hogy a cég elszámolásai körül nincs minden rendben, mi sem mutatja jobban, mint az olyan egymásnak feszülő állítások, hogy az egyik út karbantartása a volt ügyvezető szerint másfél millióba került és ennyiről is lett számla kiállítva, miközben Orosz azt állítja, hogy ennek az összegnek a dupláját költötték az útra. … miközben a cég ellen 2015 augusztusában végrehajtást kért egy nagykállói cég másfél milliós tartozás miatt. … ”

 Az, hogy a hírhamisító újságíró Móricz Csaba ügynöki tevékenysége keretében fel vett júdáspénzért miket hazudozik alaptalanul, az az ő becstelenségének következménye, mellyel kapcsolatban természetesen a büntetőeljárásban majd lehetősége nyílik az állításainak a bizonyítására, de jelen esetben az igaz az, hogy a mindkét fél szájába adott itteni állítás hazugság és rágalom. Minden elvégzett munka pontosan olyan mértékben lett kiszámlázva és végül kifizetve a.) amennyi értékben meg lett előtte határozva az adott munkanem és b.) amilyen mértékben el lett végezve az adott munka. A cég ellen indított felszámolási eljárás vége az lett, hogy a felszámolási eljárást megszüntették és az alapját képező fiktív számla miatt büntetőeljárás van a Nyiregyházi Járásbíróságon a felszámolást elindítók ellen.

 7./ „Mindenesetre aggasztó, hogy a cég bankszámlájához Orosz Mihály bizalmasainak, az önkormányzati pénzügyesnek és a könyvelőnek is volt/van hozzáférése, miközben a cég ügyvezetője 2014-óta gyakorlatilag nem vesz részt a cég irányításában.”

Az, hogy az önálló jogi személyiségű kft ügyvezetője kinek és milyen típusú meghatalmazást ad az az ő szuverén döntése, ehhez a polgármesternek semmi köze, de egyébként (utólagos tájékozódás után kiderült, hogy) minden utalást a kft ügyvezetője végzett és nem adott meghatalmazást-hozzáférést senkinek a bankszámla kezelés fölött.

8./ „A nyomozás során a tanúk azt állították, hogy a Kossuth utcai Benefícium-ingatlant és Orosz nagykállói ingatlanjainak felújításait is- az önkormányzati beruházásokkal egy időben-, az önkormányzati cég és partnerei csinálták meg. A nagykállói házánál a pince ásását, zsaluzást, falazást – állítólag szerződés alapján – a piaci árnál jóval kedvezőbb áron készítették el. Nem volt kivétel a kedvező díjszámítás alól a ház szigetelése, amit szintén a nonprofit kft.-vel szerződésben lévő emberek – az eredetileg kialkudott 300 ezres munkadíj harmadáért, mintegy 100 ezer forintért, okosban oldották meg.”

A Benefícium ingatlanjának felújítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint történtek, az, hogy párhuzamosan az önkormányzatnak is volt ebben az időben elvégzendő beruházásról támogatási szerződése, abból nem következik semmilyen korrupciós szál. Azon tény, hogy Érpatak polgármestere szeretett volna egy olyan helyi alkalmazottakból álló önmagát eltartani tudó önkormányzati céget, amelyik néhány szakmunkásnak helyben állandó munkahelyet biztosít és ennek érdekében igyekezett számára minél több munkát biztosítani, az csak a hírhamisító é karaktergyilkosságra szakosodott ügynökmédiák szemében korrupció s becstelen módon itt sem mer állítani semmit, mert csak sejtet s ezért aljas. Egy munka nemet valóban a Kft végzett, ez pedig a pince ásást, zsaluzást, de ezt is teljesen és megkérdőjelezhetetlenül piaci áron: 200 ezer forint munkadíjért végezte a kft, de mivel olyan selejt munkát végzett, ezért utána az évekkel később folytatódó saját házon apránként végzett minimális rekonstrukciós, felújítási műveleteinek elvégzésébe már teljesen más szakmunkások lettek bevonva. Minden munkarészükre is ki lett fizetve az előre kialkudott ár és az elvégzett teljesítmény függvényében.

9./  Az építőanyagokat Orosz ingatlanjaira és az önkormányzati építkezésekre is az újfehértói Horváth Tüzéptől szerezték be, jellemzően Orosz döntésének megfelelően, mint ahogyan a kft. működését érintő többi döntésben is a falu első embere volt az illetékes.  …Ezért talán ne tekintsük véletlennek, hogy a két, Oroszhoz köthető ingatlan ugyanolyan színű, mint a polgármesteri hivatal, vagy hogy a nagykállói házon is napelem található, mint ahogyan a kamera és a riasztó rendszer is egy azon típus. Az meg már bagatell, hogy a Kossuth utcai Beneficium-ház kerítése és a polgármesteri hivatal kerítése is mutat némi hasonlóságot.”

 Az, hogy miért a Horváth tüzépről szerezzük be az építőanyagokat Érpatakon rajtunk kívül sok száz lakossal együtt annak egy nagyon világos oka van, ez pedig az, hogy a környékben az a legolcsóbb minden tüzép közül és legkedvezőbbek a kiszállítási költségei is. Orosz ingatlanjának a felújítása és az önkormányzat beruházásai között 3 év különbség van. Az, hogy két ingatlan vakolata, vagy kerítése hasonló színű, az még nem jelent semmit. A kamera rendszer és a riasztó sem azonos típusú a különböző ingatlanokban, de ha hasonló vagy azonos típusú lenne, akkor sem jelenthetne semmilyen korrupciós cselekményt. Az pedig végképp a becstelenég netovábbja, hogy a hírhamisító fedett ügynök még soha nem járt a Benefícium szolgálati lakásában sem és a polgármester magánlakásában sem és mégis mer ezen ingatlanok kamera és riasztórendszere kapcsán teljes biztonsággal azonosságról hazudozni.

10./ a független képviselők két éve nem tudják elszámoltatni a bevételekkel és a kiadásokkal, mert a polgármester egyszerűen nem hajlandó erre. … Bár, a normatív támogatás időközben újraindult, de ez már csak a tüneti kezelésre elég, hiszen közben a 30 milliós visszafizetési kötelezettség folyamatos likviditási gondokat okoz a településnek, ami nem mellékesen egyértelműen a polgármester felelőssége.

 Orosz Mihály Zoltán minden elszámolási kötelezettségének eleget tett minden beszámolót benyújtott az államháztartási törvény előírásainak megfelelően s minden felmerült kérdésre választ adott a képviselőknek. A hírhamisító „újságíró” újabb becstelenségét bizonyítja ezen állítása is, hiszen a 30 milliós visszafizetési kötelezettség nem jogerős döntés és mégis megfellebbezhetetlen tényként állítja be, pedig az bíróság előtt lévő elbírálatlan ügy, de ez nem derül ki a karaktergyilkos fedett ügynök tudósításából.

 11./ Orosz eszmei bajtársa a rendőrgyilkos Győrkös István, ami abból is tudható, hogy a Magyar Nemzeti Arcvonal 2012 februárjában Érpatakon masírozott. … A kétségbeesés jelének tudható be, hogy az ország különböző pontjairól „közjogi frontharcos barátait” hívja segítségül, miközben a maga teremtette káoszban buzgón imádkozik és építkezik. Most konkrétan a nagykállói házánál télikertet és tárolót. Miközben az udvarán az érpataki önkormányzati gépkocsija áll.”

 Orosz Mihály Zoltánnak nem eszmei bajtársa Györkös István, még akkor sem, ha az érpataki kitörés túrán jelen lehettek tanítványai, ugyanis ilyen logikai halálugrásokkal operálni is csak a hírhamisítók szoktak. Semmilyen kétségbeesés jelét nem mutatja, hogy a Móricz Csaba által konstruált rágalmak alapján terjesztett névtelen szórólapok terjesztői ellen tanítványaimmal s barátainkkal felléptünk és őket rendre nyakon csíptük és a rendőrség számára átadtuk az elkövetőket. Ez a társadalomban elvárt jogkövető magatartás a bűnelkövetők vonatkozásában. Az más kérdés, hogy mivel nem tudták tovább helyben terjeszteni Móricz Csaba nevű hírhamisító fedett ügynök gazemberségeit, az rosszul esett a lejáratásunkra törekvő fideszes újgazdag hatosztályos politikai ellenfeleinknek.

12./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. december 14. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.