Így hazudott a pestisracok.hu 2016. 12. 04-én: Gebinbe vette érpatakot a Jobbik közeli botránypolgármester

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívtuk fel őket.

pestisracok.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1725 Budapest, Pf.: 7

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. december 4. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon: Gebinbe vette érpatakot a Jobbik közeli botránypolgármester című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. december 4. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon (http://pestisracok.hu/gebinbe-vette-erpatakot-jobbik-kozeli-botranypolgarmester/#): Gebinbe vette érpatakot a Jobbik közeli botránypolgármester című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

 1./ „Az érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán gyakorlatilag családi vállalkozásként vezette a rá bízott települést.”

 Ez az állítás valótlan, megtévesztésre alkalmas, mert azt a látszatot kelti, hogy Orosz Mihály Zoltán a közérdeket figyelmen kívül hagyva csak egyéni, haszonszerzési célzattal vezeti Érpatak települését. Ezzel szemben a valóság az, hogy Orosz Mihály Zoltán a település iránt érzett felelősség teljességével, polgármesteri-államférfiúi hivatástudattal eredményesen vezeti a rá bízott teleülést. Polgármesteri hivatásának gyakorlása közben mindig kiemelt szempont, hogy a magánérdeket következetesen alá kell rendelni a közérdeknek s ez nem változhat meg soha egyetlen pillanatra sem semmilyen érdek miatt, különösen egy ilyen fontos köztisztség betöltésénél mint egy közösség vezetését ellátó polgármesteri tisztség. Az Érpataki Modell gyakorlata és Orosz Mihály Zoltán éppen azt bizonyítja, hogy a közérdeknek következetesen alárendelt magánérdek tudja legjobban felfokozni a hivatástudattal rendelkező személyek egyén érdekének a megvalósulását is, még annak ellenére is, ha a különböző gyűlöletmédiák és újságírónak álcázott fedett ügynökök állandó kereszttüzében is áll az adott személy. Orosz Mihály Zoltán személye az ország bármely részén ismert és az állandó hazugságcunami ellenére szinte minden alkalommal elismeréssel és tisztelettel illetik a belpesti liberális újságírói körök kivételével és azon szűk álértelmiségi körök kivételével, ahol ezen hazugsággyárak híreiből és véleménydiktatúrája szerint igyekeznek tájékozódni.

 2./ Az érpataki önkormányzat és az Orosz által vezetett Beneficium egyesület pénzügyei összefolytak.”

Ez az állítás valótlan, mert Érpatak Önkormányzatának pénzügyei nem folynak össze, azok függetlenek egymás tevékenységétől. Soha semmilyen  ellenőrzés az önkormányzat pénzügyeinek vizsgálatakor nem találtak olyan rendellenességet, vagy arra utaló jelet, hogy a Benefícium egyesület pénzügyei bármilyen módon is összefonódna az önkormányzat pénzügyeivel.

3./Miközben Orosz ezt tagadja, egyre több zavaros ügyletre derül fény: hiányzó elszámolások, közpénzből gyarapodó magánvagyon, 15 millió forint könyveletlen tétel a végtelenségig lepusztult településen”

 Ez az állítás valótlan és megtévesztésre alkalmas, mert a hűtlen/hanyag kezelés gyanúját ébreszti az olvasóban teljesen alaptalanul. A „hiányzó elszámolások” kapcsán a cikk szerzője olyan beszámolási kötelességek elmulasztását rója fel Orosz Mihály Zoltánnak, mely számára nem kötelező, az államháztartási törvény szerint szükséges beszámolási kötelezettségének minden évben rendszeresen teljesítette. A „közpénzből gyarapodó magánvagyon” teljesen valótlan, hamis állítás és becstelen rágalom. Orosz Mihály Zoltán nem növelte közpénzből a vagyonát, nem sikkasztott, nem kezelte hűtlenül az önkormányzat vagyonát, sőt az általa vezetett önkormányzat már 11 éve folyamatosan megtakarítással zárja az éveket s azon kevés önkormányzat közé tartozott, akiket nem kellett adósság konszolidációban is részesíteni. Orosz Mihály Zoltánt jogszerűen soha nem ítélte még el semmilyen bíróság sem semmilyen btk szerinti ügyben sem, így amíg jogerős bírósági ítélet bűnösségét meg nem állapítja, addig Orosz Mihály Zoltánt is megilleti az ártatlanság vélelme, arról nem is beszélve, hogy ilyen állításokkal a szerzőnek vigyáznia kellene, nehogy felmerüljön esetében a hamis vád/ és egyéb bűncselekmények vonatkozásában a hamis gyanúkeltés bűncselekménye. A „15 millió forint könyveletlen tétel”-re hivatkozás szintén az olvasók megtévesztésére szolgáló hírhamisítás: az említett összeget ugyanis az Önkormányzat saját nonprofit kft-jének adta kölcsön, amely ügylet szerepel az önkormányzat könyvelésében is és a Kft könyvelésében azóta is a hatályos törvények előírásának megfelelően. Orosz Mihály Zoltán települése nevében is visszautasítja azt a vádat, mely szerint Érpatak „végtelenségig lepusztult település” lenne. Érpatak a többi kelet-magyarországi kistelepüléshez képest jól infrastrukturált élhető jó közbiztonsággal rendelkező település, rendezett és tiszta, ellentétben sok magára hagyott így fejlődni képtelen településsel. Ezt alátámasztja azon tény, hogy Érpatakon a fiatalok rendszeresen vásárolnak ingatlant és az ország különböző részéről és Kárpátaljáról és Erdélyből is folyamatosan költöznek be tisztességes adófizető és jogkövető állampolgárok.

 4./Ezek alapján kimondható, a polgármester által vezetett, stílszerűen Beneficiumnak elkeresztelt szeretetszolgálat gyanús körülmények között szerzett meg több mint ötven ingatlant.

Ez az állítás valótlan és félrevezető, mert azt a látszatot kelti, hogy a Benefícium egyesület törvénysértő módon, illegálisan jutott volna hozzá az ingatlanokhoz. Ezzel szemben az a valóság, hogy minden magára hagyott ingatlant (zömében a szegregátumban!) szabályos adásvételi szerződések révén vásárolta meg az egyesület, a korábbi tulajdonosok egybehangzó akaratával, megmentve így elhalóban lévő településrészeket a teljes elélettenedéstől és kihalástól. Ezen gazos szemetes porták folyamatosan meg vannak tisztítva és 10-20-30 éves parlagon maradás után újra termelésbe lettek állítva.

5./ ,,Az akkori beszélgetések során az is kiderült, hogy igen jó a 2014-es uborkatermés, csak épp az önkormányzat bevételeiben ez nem mutatható ki…

 Az önkormányzat nem egy mezőgazdasági vállalkozás, a mezőgazdasági termelés célja a munkanélkülieknek a munka világába való visszavezetése sezt a funkciót maximálisan teljesítjük, ugyanis a munka nélküliek egyre nagyobb százaléka vállal munkát a mezőgazdasági szférában és a versenyszférában is. Ennek oka, hogy a közmunkán is becsülettel kell dolgozni, itt nem a szerszám támasztásról szól a történet és mivel a versenyszféra jobban fizet ezért inkább átmennek oda, ha már minkét területen egyformán kell dolgozni. A közmunkából nem is lehet igazán hasznot termelni, mert a keletkezett hasznot az állam elveszi az önkormányzatoktól olyan formában, hogy a haszonnal csökkentett mértékben finanszírozza a következő évi bértámogatásokat. Sok esetben az önkormányzatok ezért adják a terményeiket a közétkeztetéshez.

6./Tovább bonyolítja a helyzetet, és jó pár kérdést is felvet, hogy az önkormányzati jegyzőkönyvekben semmilyen felhatalmazást, de még utalást sem találtunk arra, hogy az önkormányzat Orosz szeretetszolgálatának ingatlanjait veszi igénybe a mezőgazdasági közmunkaprogramokban.

Az önkormányzat saját területeken és bérelt területeken gazdálkodik, a Benefícium Szeretetszolgálat ingatlanjai csak bizonyos részét képezik a bérelt területeknek, ezek mennyiségéről tájékozttva van a képviselőtestület, hiszen az összterület méennyiségéől függ a közfoglalkoztatottak számának támogatása, ha nagyobb területen gazdálkodik az önkormányzat akkor nagyobb mértékben tud munkát biztosítani a munkanélkülieknek, ezért elemi érdeke az önkormányzatnak, hogy a gazdálkodásra bevont területek mértékét növelje, ugyanis ezzel a helyi munkanélküliség csökkentéshez tud aktívan hozzájárulni.

7./Így már nem is meglepő, hogy arra vonatkozóan sem leltünk fel semmilyen testületi határozatot vagy előterjesztést, hogy a Benefícium-ingatlanokat a száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Érpatakért Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a közfoglakoztatási programban résztvevők teszik rendbe és ezért az Orosz-féle egyesület sem az önkormányzatnak, sem cégének egy fillért nem fizet.

A Benefícium egyesület ingyenes használati joggal engedte át az Önkormányzatnak az említett ingatlanokat, melyért cserébe az önkormányzat vállalta azok rendbetételét. A közmunkások csak olyan telkeken dolgoznak, amelyeket az önkormányzat használ. Állandóan arról hazudozni, hogy az önkormányzat a Benefícium telkein dolgozik, mintha a Benefícium gazdálkodását segíteni ez egy klasszikus példája a hírhamisításnak, ugyanis az önkormányzat bérelt területeken a saját felelősségére és a saját hasznára dolgozik éppen úgy amint a többi bérelt terület esetében is teszi. A Benefícium szeretetszolgálat soha nem végzett eddig semmilyen mezőgazdasági tevékenységet, ezért neki nem is kell semmilyen bevételének keletkeznie a mezőgazdasági tevékenységből. A Benefícium telkeinek rendbetétele során semmilyen különleges és irreális mértékű költsége nem keletkezett az önkormányzatnak, hiába állítja ezt rendre  a hírhamisító, újságírónak álcázott fedett ügynök Móricz Csaba.

Minden bérelt telket (a magán személyekét is és a Benefíciumét is) minden évben rendbe teszi (felszántja, letárcsázza, az előző évi termelés után a betakarítás kiegészítő műveleteit elvégzi, pl. a kukorica kórót levágja és behordja stb) az önkormányzat, hiszen a következő évi termeléshez erre szükség van.

8./ „ Persze Orosz azt már nem említi, hogy ezeket az ingatlanokat több millió forintért tette rendbe az önkormányzat és azzal sincs gondja, hogy azokat a Beneficium-ingatlanokat is közmunkások tartják rendben közpénzből, ahol egyébként nem folyik mezőgazdasági tevékenység.”

A Benefícium Szeretetszolgálat adta az önkormányzat részére ingyen használatra az ingatlanokat és telkeket. Orosz Mihály Zoltán elmondta és le is írta több ízben, hogy ingyen használja az önkormányzat a Benefícium által részére bocsátott telkeken. A közmunkások csak olyan telkeken dolgoznak, amelyeket bérbe kapott és azt az önkormányzat használja a közmunkások nem a Benefícium Szeretetszolgálatnak, hanem az önkormányzatnak dolgoznak, a saját termelés keretében végeznek különböző munkafázisokat, csak az ingyenesen bérbe adott telkeken dolgoznak az önkormányzat termelése és a minél nagyobb közfoglalkoztatotti létszám biztosítása érdekében. Az önkormányzat a bérbe vett telkek rendben tartásáért felelősséggel tartozik és ezt a rendben tartást el is végzi, hogy éppen melyiken folyik termelés, azt az aktuális létszámkeret, az éppen termelésbe vont telkeken végzett mezőgazdasági tevékenység munkaerőigénye stb. dönti el. A cél a parlagon fekvő területek eltüntetése és művelésbe vonása: 1./ a saját tulajdonosok által, vagy 2./ a saját tulajdonosok általi bérbeadás révén, vagy 3./ az ingatlan eladása révén olyan tulajdonosoknak akik művelésbe akarják azt vonni. Ez egy országos mintaprogram megvalósítása Érpatakon,ugyanis országszerte szinte mindenütt a szegregátumok telkein elhagyatott porták romos ingatlanok és bűnözői terror, félelem, menekülés található. Mi itt Érpatakon a szegregátum esetében nem az elmenekülés és a magára hagyás útját választottuk, hanem a törvények visszavittük a gettóba, termelésbe vontuk a telkeket, a bűnözői csoportokkal szembeszálltunk s azok vagy megváltoztak, vagy elhagyták  gettót, vagy börtönbe kerültek, így békét teremtettünk s újra élhetővé tettük az elhaló településrészt. Itt szolgálati lakást hoztunk létre és beköltöztünk s ott élünk a régi Chicagóban. Tudjuk, hogy a polgárháborút előkészíteni akaró cigányintegrációs szakemberek szemében ez megbocsáthatatlan bűnünk s ezért kell a különböző gyűlöletmédiáknak, annyit gyűlölködni ellenünk, hogy ezen eredmények véletlenül sem kerüljenek be a köztudatba, már pedig ezek előbb utóbb úgyis be fognak kerülni és ismerttét fognak válni, akárhány fizetett bértollnok fog Érpatakról folyamatosan hazudozni, mert arról úgyis ki fog derülni, hogy hazugságok és hiába állítják Orosz Mihály Zoltánról, hogy mekkora bűnöző hamis vádak kivizsgáltatási kérelmei és feljelentései révén. Orosz Mihály Zoltánt 11 éves polgármesteri tevékenysége során és az előtt sem, még soha nem ítélték el törvényesen semmilyen bűncselekmény miatt sem, pedig az újságírók nemzetpusztító rétege az ügyészség bűnöző rétegével karöltve már szinte mindent bevetett ennek érdekében

9./ ,,A Beneficium az ingatlanok egy részét albérletbe adta, jellemzően 10-15 ezer forintos havi díjért, erről számlát, nyugtát a bérlők soha nem láttak. A bizonylatok hiányát Orosz úgy magyarázza, hogy a házakat ingyenesen adta át használatra. A bérlők viszont azt mondják, hogy ez nem igaz, és állításaikat papír cetlikre írott átvételi elismervényekkel bizonyítják.”

Ez az állítás valótlan, és bűncselekményt valósít meg ezért ezen sajtóhelyreigazítási kérelemmel párhuzamosan a büntetőfeljelentést is megtesszük, a cikk szerzője valótlan bérlői nyilatkozatokra hivatkozik. A Benefícium egyesület teljes bizonyító erejű magánokiratokkal, mint hiteles dokumentumokkal igazolható módon minden esetben szívességi lakáshasználat formájában, ingyenesen bocsátotta az említett ingatlanokat a lakáshasználók birtokába.

10./ ,,Az is tény, hogy az önkormányzat bevételein nem látszik a mezőgazdasági program eredménye, amire az államtól közel 70 milliót kapott a település évente. Az elmúlt három év eredménye 13 millió forint, de ennek jelentős része nem a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel, miközben csak az öt kilométeres kordonos uborkából évente 6-8 millió forint bevételnek kellene lenni.”

Az önkormányzat nem egy mezőgazdasági vállalkozás, sok esetben nem is lehet ebből haszna, ezért adja a terményeit a közétkeztetéshez. Ez az állítás is megtévesztő, mert azt sugallja, hogy Orosz Mihály Zoltán az egyesületen keresztül nyerészkedni akar az Önkormányzat kárára. Az önkormányzat bevételei felásárlási jeggyel és számlákkal igazolhatóak, a termelés mértéke sok tényezőtől függ és sok tényező eredménye: sokban függ a termesztett növény minőségétől, az időjárástól, a növényvédelem milyenségétől, a kártevők inváziójától, az alkalmazott közmunkások szaktudásától az emberi hozzáállásuktól, a munkafegyelmüktől a felelősségteljes hozzáállásuktól stb. A mezőgazdasági programra kapott támogatások mindig a célnak megfelelően vannak felhasználva, annak a támogatásnak sok egyéb feladat elvégzését is biztosítani kell, számtalan olyan munka elvégzését is meg kell belőle valósítani, ami nem a kalsszikus mezőgazdasági termelői munka keretébe tartozik: szemétszedés, buszmegállók készítése, tárló építése, mezőgazdasági utak karbantartása stb. Ezek összemosása súlyos és alattomos csúsztatás, ami a becstelen hírhamisító újságírók technikája az elvállalt karaktergyikossági feladatuk során. Ez Orosz Mihály Zoltán esetében azért megy olyan nehezen, mert Orosz Mihály Zoltánt nem a librális média „fújta fel” nulla teljesítmény ellenére, hanem mert őt a valós eredményei tették ismertté. Erről a helyszínen már sokan meggyőződtek, legutoljára ilyen volt: Gulyás Márton baloldali aktivista, aki a belpesti újságírók hazudozásai és gyűlölködései hatására indult el Érpatakra és a valós eredményekkel szembesülve teljesen mással találkozott a helyszínen mint amit az újságírók hazudoztak.

11./ A szeretetszolgálat ingatlanjainak egy részén, immáron harmadik éve mezőgazdasági tevékenység folyik – a közmunkások bevonásával. Orosz polgármester nem hajlandó elszámolni a képviselőknek a mezőgazdasági bevételekkel.

Orosz Mihály Zoltán elszámolt a képviselőknek a mezőgazdasági bevételekkel. A közmunkások olyan telkeken dolgoznak, amelyeket az önkormányzat használ. Ezeket a területeket karitatív módon, tehát anyagi ellenszolgáltatásra való igény nélkül bocsátotta a Benefícium Szeretetszolgálat az önkormányzat részére.

12./ „A Beneficium tulajdonában lévő ház építése több önkormányzati beruházással egy időben történt, mint ahogyan Orosz nagykállói háza is ebben az időben lett felújítva.”

 Ez az állítás megtévesztő, mert azt a látszatot kelti, mintha Orosz Mihály Zoltán házának építtetése és az önkormányzati beruházások között összefüggés lenne, így az a képzet alakulhat ki az olvasóban, hogy Orosz Mihály Zoltán a település pénzéből építette volna akár saját, akár a Benefícium egyesület házait, ami hazugság. Orosz Mihály Zoltán házának felújítására 3 évvel később a tisztességes úton megkeresett saját fizetéséből lett felújítva.

13./Óvatos becslések szerint is az egyesületnek megközelítőleg 25-35 millió forint közé tehető az ingatlanvagyona, miközben a tárgyieszköz nyilvántartásában mindösszesen 4,5 millió forint szerepel.

 Ez az állítás szintén rosszindulatú és megtévesztésre alkalmas, mert azt a látszatot kelti az olvasó számára, hogy az egyesület pénzügyei körül rendellenességek vannak. A tárgyi eszközök és a hírhamisító újságíró aljas szándékú és légből kapott „ingatlanvagyon-becslése” nem hasonlítható össze, a semmivel alá nem támasztott újságírói gátlástalan hazugsággal nem kell szükségszerű összefüggésben lenni a valós könyvelési adatoknak. A Benefícium ingatlan vagyona és tárgyi eszközei a hatályos számviteli törvény szerint vannak nyilvántartva a szükséges amortizációs értékek figyelembe vételével.

 14./ A helyiek elmondása szerint a polgármester nagykállói házánál és az érpataki temetőnél egy időben zajlott a kerítés építése 2010-ben. Nyilván az csak a véletlen műve, hogy a két helyszínen felépített kerítés hasonlóságot mutat. A véletlenek sorozata azonban csak ekkor kezdődött.”

 Ez az állítás megtévesztésre alkalmas, mert azt sugallja az olvasónak, hogy Orosz Mihály Zoltán a település pénzéből építtette volna meg saját háza kerítését, tehát sikkasztott. Ezzel szemben az említett hasonlóság pusztán ízlés és szemlélet kérdésére vezethető vissza: a polgármester tervezte mindkét kovácsolt vas jellegű kerítés ezért lehet hasonlóságot erőltetni, de egyébként azon kívül hogy mindkét kerítés vasból van semmilyen hasonlóság nincs a két kerítés között: sem a központi díszek sem az ívek, semmi más nem azonosak. De ez a hasonlóság nem alapozza meg azt a vádat, amelyet a cikk sugall, miszerint Orosz Mihály Zoltán Érpatak pénzéből készíttette a kerítését.

 15./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. december 4. napján

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.