Így hazudott a gepnarancs.hu 2016. 10. 5-én: A parlament elé vonul Érpatak polgármestere

Ennek a sajtóterméknek eddig még nem sikerült egyetlen olyan cikket sem írnia Érpatakról és az Érpataki Modellről, amiből ne a rossz szándék, és a lejáratási vágy tükröződne vissza. Legújabb hazugságokkal teli cikkében is hű maradt önmagához.

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70/b

 

Tisztelt Cím!

 

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. október hó 05. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon: A parlament elé vonul Érpatak polgármestere című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. október hó 05. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/10/a-parlament-ele-vonul-erpatak-polgarmestere/): A parlament elé vonul Érpatak polgármestere című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ ,,Egymástól több, független informátorunk azt állítja, hogy Érpatak polgármestere politikai csatározásaihoz a közmunkásokat eszközként használja fel. A botrányaitól hírhedt polgármester 2016. október 7-én a parlament elé tervez tüntetést. A közmunka-programban résztvevőknek kötelező a részvétel és javasolt a gyermekeik bevonása is. Közben egyre több jelzést kapunk, hogy Orosz ismét nem fizette ki a közmunkásokat, noha erre külön fedezet áll rendelkezésére, amit másra nem lehet fordítani.”

 Orosz Mihály Zoltán nem használja fel a közunkásokat politikai csatározásaihoz. Sőt, a polgármester segít érdekeik képviseletében azzal, hogy segíti őket. A polgármesternek nincsennek botrányai. Az úgynevezett botrányok a média hazugságaira alapozott karaktergyilkossági hadjáratok. Az is hazugság, hogy a közmunkásoknak kötelező lett volna a demonstráció, amit az a tény is igazol, hogy voltak olyanok akik nem mentek Budapestre. A gyermekeik bevonása sem volt javasolt, persze tiltva sem, hogy családtag is csatlakozhasson. Ezt ismét cáfolja az a tény, hogy gyermekek nem vettek részt a demonstráción.

Nem Orosz Mihály Zoltán fizeti ki vagy nem fizeti ki a közmunkásokat, hanem az önkormányzat utal a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokból. Jelen esetben a falu a zárszámadás el nem fogadása miatt került labilis pénzügyi helyzetbe, melyet csak fokozott a kormányhivatal további aljassága (az elfogadott zárszámadást csak késve jelentették le a belügyminisztériumnak, aki így abban a hónapban már nem tudta leutalni az elmaradt normatívákat), így mikor a számviteli törvények szerint a pénzügyes átutalta a pénzt a főszámlára, a járulék inkasszó levonta annak jelentős részét, így az utalás a közmunkásoknak nem tudott eljutni a számlájára. Tehát a hibás semmi esetre sem Orosz Mihály Zoltán, nem lehet a nevéhez kötni ennek az aljas merényletnek a hatásait. Orosz Mihály Zoltán 11 éves polgármestersége alatt minden egyes esetben kifizette a dolgozók bérét amikor az rendelkezésre állt.

2./ „A megoldás a birtokunkba lévő,  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal által  kiadott törvényességi felhívás  szerint egyszerű lenne. Még ha a polgármester és a jegyző amit elronthatott az ominózus 2016. szeptember 6-i testületi ülésen  – amikor is a  „feloszlatásról”, hitelfelvételről, és  a zárszámadásról is döntöttek – azt el is rontották.”

 A polgármester a helyzet rendezésén van, ellenben a kormányhivatal folyamatosan mindenféle törvénytelen eszközzel próbálja akadályozni a helyi közigazgatást. Semmiféle olyan rontás nem volt ami az ülés határozatképességét veszélyeztette volna. Ami miatt a Simon Miklós által kézi vezérelt kormányhivatal nem akarja elfogadni a jegyzőkönyvet, az az, hogy a napirendi pontok nem lettek megszavazva, de ez azért hazugság, mert mivel ismételt ülés volt, azért a napi rendi pontok nem változhatnak meg az előző elmaradt üléshez képest, így érdemi változás nem lehetett volna, továbbá, többször elmondta a Polgármester Úr is és a Jegyző Úr is a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület panasz és észrevétel nélkül elfogadott, érdemben megvitatott majd a napirendi pontokról szavazott. A kormányhivatal törvényességi észrevétele egy indítvány, és nem kötelező érvényű jogi állásfoglalás, annak semmilyen joghatása nincs, és súlyosan csúsztat az újságíró, amikor ezt jogerős bírósági ítéletként akarja beállítani.

3./,,Oroszt az sem zavarja, hogy cáfolatainak szánt közleményekben rendre egy 2012. januárjában hatályon kívül helyezett törvényre hivatkozva – ami egyébként nem tartalmazza az általa említett tiltást – tagadja meg a képviselőknek a pénzügyi elszámolásokat. Merthogy, többek közt ezen elszámolások elmulasztása miatt alakult ki Érapatakon a pénztelenség – ugyanis ez volt a feltétele a zárszámadás elfogadásának.”

A pénzügyi beszámoló a hatályos jogszabályok szerint készült, úgy ahogy minden évben is eddig. Semmi nem hiányzott belőle, a pénzügyes kolléga a képviselők minden feltett kérdésére pontosan válaszolt. A valódi cél, amit a testület feloszlatását megszavazó képviselőtestületi-ülésen a közmunkások is láttak, hogy valójában nem a zárszámadással volt a gond, hanem azzal hogy Simon Miklós Fideszes országgyűlési képviselő fél attól, hogy Orosz Mihály Zoltán fog indulni ellene az országgyűlési választásokon. Azért nagyon fontos hogy Simon megtartsa a parlamenti székét, mert a mentelmi jogának köszönheti, hogy eddig bűntársaihoz hasonlóan nem került börtönbe.

4./ ,,Orosz politikai játszmája többek véleménye szerint aljas. Egyesek úgy vélik, a polgármester a közhatalommal visszaélve, eszközként használja fel a közmunkásokat. Ennek legjobb példája, hogy a fizetésképtelenséget maga Orosz Mihály Zoltán polgármester utasítására, szándékosan okozták azzal, hogy a Magyar Államkincstár által, a közmunkások bérére – a hatósági szerződések értelmében – alszámlán elkülönített összeget átutalták a község főszámlájára, ahonnan inkasszálták a pénzt.  Orosz célja ezzel a művelettel nem más volt, mint hogy a közmunkásokat maga mellé tudja állítani a csatasorban, és így gyakoroljanak nyomást a képviselőtestületre és a döntéshozókra.”

Az alszámlán elkülönített összeg átutalása a község főszámlájára, az a rendeltetésszerű bérutalás módja, melyet a rendszerváltozás óta alkalmaznak az önkormányzatok hazánkban. Az ettől való eltérés tekinthető rendellenes pénzügyi műveletnek, s ezért nem került erre sor.

Orosz Mihály Zoltán polgármester nem játszik semmiféle játszmát. Ezt azok játsszák, akik csődbe akarták taszítani a települést. Móricz Csaba újságírási aljas módszereire az is jellemző, hogy a saját véleményét becsomagolja úgy, mintha mások mondták volna, és ő csak tudósítaná ezen véleményeket. Teszi ezt az előző esetben is, és akkor is, amikor a közhatalommal való visszaéléssel vádolja meg, mely már nem csak az újságírói etikán, hanem minden emberi és törvényességi normán túlmegy. Nem Orosz Mihály Zoltán idézte elő a fizetésképtelenséget, hiszen eddig is ez volt a gyakorlat, hogy a közmunkásoknak az alszámlára érkező bérét, de minden egyéb esetben is az alszámlán lévő pénzt a főszámlára vezetik át és onnan utalják. Ha ebben az esetben az alszámláról utalta volna, akkor a járulékfizetési kötelezettség elkerülése miatt lehetett volna eljárás alá vonni a polgármestert hivatali visszaélés miatt. A közmunkások nem Orosz Mihály Zoltán feltételezett ,,műveletei ” miatt álltak a polgármester mellé, mint ahogy Móricz Csaba rosszakaró módon megjegyezte, hanem  azért, mert látták, hogy a polgármester úrnak igaza van. Továbbá arról is tájékoztatjuk a nem tisztelt Móricz urat, hogy Orosz Mihály Zoltán azt mondta, hogy ő utal az alszámláról, ha neki írásba adják, hogy nem lesz felelősségre vonható a korábban leírt módon. Ez természetesen nem történt meg, az állami szervek nem adták neki írásba.

5./ ,, A megfélemlített, kiszolgáltatott közmunkásoknál a mesterségesen előidézett pénztelenség megteszi a hatását. Gyakorlatilag senki sem mer ellentmondani, hiszen holnap is enni kell adni a gyerekeknek.
Egymástól függetlenül, több közmunkaprogramban résztvevő elmondta, hogy Orosz kötelezővé tette a pénteki, budapesti tüntetésen való részvételt. Aki nem megy, annak igazolatlan hiányzást és a közmunkaprogramból való kikerülést helyezte kilátásba. A közmunkások helyzetén az sem segít, hogy a kormányhivatal több közleményben, szórólapon próbálta megértetni velük: a bérük egy elkülönített számlára érkezik, és azt időben meg kell, hogy kapják a munkáltató önkormányzattól. De mint tudjuk, Érpatakon más törvények uralkodnak. A  munkások – mint mondják – tehetetlenek, félnek.”

A közmunkások nincsenek megfélemlítve, kiszolgáltatva pedig nem a polgármester hibájából, hanem a becstelen képviselők, és a kormányhivatal aljas visszaélései miatt vannak. Ezt igazolja ismét az hogy nem volt kötelező menni, és hogy természetesen volt olyan aki nem ment a tüntetésre. És nem lett senkinek igazolatlan beírva emiatt, ami ismét csak rácáfol az újságíró hazugságaira!

6./ ,,Kérdés, hogy hatóságok mikor ismerik fel végre –  és legfőként mikor hajlandóak a nyilvánvalóan jogsértő állapotokat felszámolni és a felelősöket elszámoltatni. Mert a közmunkások munkaszerződésében az valószínűleg nem szerepel, hogy munkaidőben tüntetni kell járni. Apz viszont igen, hogy a járandóságot időben ki kell fizetni.”

A jogsértő állapotokat nem Orosz Mihály Zoltán idézte elő, és az is hazugság, hogy a munkaidő alatt mentek demonstrálni, ugyanis minden demonstráló szabadságon volt, így nem munkaidőben voltak jelen Budapesten. Számunkra azonban az a kérdés, hogy a magyar bíróság mikor fogja megszüntetni a Móricz Csaba nevű bértollnok közéleti hazugság cunamiját. Bízunk benne, hogy minél hamarabb.

7./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. november 2. napján

 

Tisztelettel:

 

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.