Így hazudott a gepnarancs.hu 2016. 09. 10-én: Feljelentette a bíró az érpataki csodadoktort

Az Érpataki Modell elleni lejárató hadjárat egyik főszereplője a gepnarancs.hu sokadik cikkében tovább folytatja hazugságait

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére      

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70/b

 

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 10. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon: Feljelentette a bíró az érpataki csodadoktort című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. szeptember hó 10. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/09/feljelentette-a-biro-az-erpataki-csodadoktort): Feljelentette a bíró az érpataki csodadoktort című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ „…elévülés miatt pedig megszüntette a jogosulatlan címhasználat miatti szabálysértési eljárást.”

 Ez azért félreérthető, mert olyan konteksztusban fogalmaz Móricz Csaba, hogy azt hihetné az olvasó, hogy bűncselekmény ugyan nem történt, de szabálysértés igen. Ezzel szemben a szabálysértési eljárás meg sem kezdődött, mert valóban, a bíró elévülés miatt már nem is vizsgálhatta, de ez nem azt jelenti hogy szabálysértés történt volna.

2./ „Orosz valóságos lejárató, rágalomhadjáratot indított az ügyét tárgyaló bíró ellen a Facebookon, az érpatakimodell.hu valamint a joggyilkosai.hu weboldalakon. Orosz a tőle megszokott stílusban, bírói visszaéléssel, beteges megfelelési kényszerrel, meg egyéb válogatott aljasságokkal illette az amúgy igen türelmes ítészt.”

 Orosz Mihály Zoltán nem indított semmiféle lejárató hadjáratot. A polgármester csupán az igazságot, és a felháborító bírói visszaéléseket tárta fel, melyek kapcsán karakán módon nem rejtegette, hanem bátran kinyilvánította a véleményét.

3./,, Az ítélethirdetést megelőzően Orosz tudta, hogy a bíró elő fogja vezettetni, ha nem jelzi – a szabályos idézés ellenére – három napon belül, hogy nem akar a tárgyaláson részt venni. A püspökladányi hat tárgylásra szóló idézések közül mindösszesen kettő nem volt szabályos, de ezek is csak azért nem, mert az érpataki postás nem tudta kézbesíteni. Egy, a nevét elhallgatni kérő postás azt állítja, hogy Orosz ki szokta válogatni a leveleket és a neki nem „tetszőket” nem veszi át vagy „parkoltatja” azokat.”

Orosz Mihály Zoltán nem gondolta, hogy elő fogják vezetni, hogy a bíró ilyen visszaélésre képes lesz. A cikk ezen része azért nem pontos, és azért súlyosan megtévesztő és félrevezető, mert nem tartalmazza azt a fontos információt, hogy a.) súlyos bírói visszaélés történt az elővezetés elrendelése során, ugyanis annak jogi alapja nem volt, mert dr. Szilvási László eljáró bíró a saját idézési hibája (a 2016. január 22-ei tárgyalásra január 25-én küldött idézést) miatt, arra alapozva jogalap nélkül rendelte el az elővezetést. Tehát az idézés nem volt szabályos! A közlemény megtévesztően nem tárja fel továbbá azt sem, hogy b.) Orosz Mihály Zoltán 2016. június 9-ei ismételt távolmaradása neki jogszerűen fel nem róható módon történt. Továbbá Orosz Mihály Zoltán a törvényes határidőn belül mindig átveszi a leveleit, az, hogy melyik napon veszi át a rendelkezésre állók közül, az az ő egyéni szabadságjoga. A közlemény tartalma elhomályosítja azt a tényt, hogy Orosz Mihály Zoltán amikor távol maradt a tárgyalásról, akkor mindig jogszerűen akarta igazolni, és emiatt még soha nem kellett neki semmilyen pénzbírságot fizetni. Orosz Mihály Zoltán esetében nem volt olyan hogy a postás nem tudta kézbesíteni a leveleket, mert minden postai küldeményt sikeresen kézbesítenek a nyitva álló határidőn belül részére.

4./ ,,A bíróságnál leadott állandó tartózkodási helyként megjelölt címen az érpataki Napfény major 1. szám alatt Orosz biztos, hogy nem vesz át leveleket – ugyanis ott egyáltalán nem tartózkodik.”

Érpatak, Napfény major 1. szám az állandó lakhely, és ott szokott tartózkodni.

5./ ,,Végül – ahogy várható volt – Orosz Mihály Zoltán az ítélethirdetésen sem jelent meg. A bíróság által elrendelt rendőri elővezetés nem volt sikeres. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság az Orosz által bejelentett három állandó lakcímet és tartózkodási helyet is végigjárta, de a vádlottat egyik címen sem találták.”

Ez azért volt várható, mert Orosz Mihály Zoltán a tárgyalás napjáig nem kapott idézést, ugyanis a bíró helytelenül tette azt meg. Nem volt külön ítélethirdetés, mert ez a tárgyalás részét képezte, és ezen Orosz Mihály Zoltán azon okból nem jelent meg, mert nem kapott idézést. Az elővezetési kísérlet törvénytelen és jogtalan volt, amivel kapcsolatban Orosz Mihály Zoltán a leg messzebb menően meg fogja tenni a jogi lépéseket, igaza bizonyítása érdekében.

5./ ,, Helyi informátorunk szerint Orosz, a nagy manipulátor, kicselezve a rendőröket, díszes kíséretével ekkor már úton volt a Püspökladányi Járásbíróság felé, de oda  nem érkezett meg.”

Orosz Mihály Zoltán mikor tudomást szerzett róla, hogy az ő idézése nélkül a bíró megtartja a tárgyalást, akkor indult el Püspökladányba. Hiába kérte a bírót, hogy várja meg megérkezését, és jelenlétében folytassa le a tárgyalást, a bíró nem várta meg, abszurd módon arra hivatkozva, hogy nem kell jelen lennie a Polgármester Úrnak, mert fel akarja őt menteni, de ennek ellenére, érthetetlen okból mégis elő akarta őt vezettetni, ami ellent mond az állításának, és igazolja visszaélését.

7./ ,,Oroszt a kamudoktori miatt indult büntetőügyben összesen kilenc tárgyalásra idézték be, ebből  kettőt nem tudott kézbesíteni a posta. Miután a per jogerősen lezárult, a Debreceni Törvényszék elnöke büntető feljelentést tett rágalmazás és becsületsértés miatt.”

Orosz Mihály Zoltán ellen semmiféle kamudoktori miatt nem indult eljárás, mert a doktorit törvényesen és jogszerűen szerezte, ezt maga a bíró is elismerte, ez az eljárás is a szokásos háttérhatalmi érdekeket kiszolgáló meghurcolás volt, azon célból, hogy a magyargyűlölő médiák, karaktergyilkos újságírói az eljárás alatt kb. 150 lejárató cikket tudjanak megjelentetni Orosz Mihály Zoltánról, azért, hogy a sikeres 0 forintos cigány integrációs munkája ne terjedhessen Magyarországon és Európában. A véleményszabadságát inkvizíció szerűen megkövetelő bíróságoknak, igen is meg kell tanulni, hogy ez a kártékony tanításuk őrájuk is teljesen alkalmazható, nekik is tűrni kell a véleménynyilvánítást, ők is ugyan olyan közszereplők mint a polgármester, és ha a polgármesternek a rá zúdított rágalom cunamit tűrnie kell, akkor viszont a joggyilkos bíróknak pedig az igazságalapú kritikát el kell viselniük.

6./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. október 4. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.