Így hazudott a gepnarancs.hu 2016. 09. 06-án: Áll a bál Érpatakon, nem tudnak fizetni a közmunkásoknak

Az Érpataki Modell elleni lejárató hadjárat egyik főszereplője a gepnarancs.hu legújabb cikkében tovább folytatja hazugságait

gepnarancs.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 70/b

Tisztelt Cím!

 

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 6. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon: Áll a bál Érpatakon, nem tudnak fizetni a közmunkásoknak című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. szeptember hó 6. napján a gepnarancs.hu nevű weboldalon (http://gepnarancs.hu/2016/09/all-a-bal-erpatakon-nem-tudtak-fizetni-a-kozmunkasoknak/): Áll a bál Érpatakon, nem tudnak fizetni a közmunkásoknak című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./ Újabb botrány Érpatakon: a közmunkások nem kapták meg a fizetésüket.

 Ez a botrány nem Érpatak botránya, hanem azon négy képviselőé, akik miatt nem érkezett meg az állami normatíva, ami miatt aztán az inkasszó a közmunkások fizetését rövidítette meg.

2./A településnek nincs elfogadott zárszámadása, ezért megromlott Orosz Mihály Zoltán és a képviselő-testület viszonya is. A képviselő-testület ugyanis nem fogadta el a 2015-ös zárszámadást.

 Helytelen a kijelentés, mert nem az egész képviselőtestülettel romlott meg a polgármester viszonya, és nem az egész képviselőtestület nem fogadja el a zárszámadást, hanem csak egyes aljas képviselőkkel, de azokkal sem a zárszámadás nem elfogadása miatt, hanem a legtöbben egyéni sérelmeik miatt gyűlölik a polgármestert már jóval régebb óta, akit így a falu érdekét sem figyelve akadályoznak ahogy csak tudnak.

3./,,Ennek oka, hogy a polgármester közmunkásként fizeti saját politikai aktivistáit, és a település egyéb erőforrásait is felhasználta politikai projektjeihez.

 Az Érpataki Modell az az érpataki önkormányzat működtetésének speciális elvrendszere és módszertana, ez maga a helyi önkormányzat üzemeltetésének olyan speciális feltételrendszere és működésrendje, mely a települést biztonságossá és élhetővé teszi, mégpedig úgy, hogy a liberális vélemény-diktatatúra nemzetellenes és közösségromboló elvárás-rendje és kettősmércéje helyett a tradicionális konzervatív értékrend szerinti probléma megközelítéseket alkalmazza szisztematikusan. Az Érpataki Modell és az Érpataki Modell Országos Hálózata az az érpataki önkormányzati munka védjegye és mindig az Érpatakon folyó önkormányzati munka megismertetése, népszerűsítése és ezzel együtt ez a település egyik legfontosabb olyan reklám lehetősége, mely a település népességfogyási tendenciát akarja megfordítani és építő szándékú, nyugalomban élni akaró, adófizető, felelősségteljes, kötelezettségtudó lakosság beköltözését szolgálja. Ezt a településvezetési, szervezési modellt az érpataki önkormányzati munkától és a klasszikus értelemben vett polgármesteri tevékenységtől elválasztani nem lehet és „Orosz-féle politikai szervezet”-nek minősíteni aljas szándékú és becstelen csúsztatás és a társadalom megtévesztési kísérletének tipikus esete. Az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisát az érpataki önkormányzat és annak dolgozói alkotják, akik nem az önkormányzattól elkülönülő „politikai aktivisták”: Ebből következően az Érpataki Modell Országos Hálózata központi bázisával nem is lehet és nem is kell szerződést kötni az önkormányzatnak, mert a központi bázis maga az önkormányzatnál a polgármester körül dolgozó munkatársak és azok csapatköteléke. Ebből fakadóan az önkormányzati munkához és annak reklámjához természetesen az önkormányzati erőforrásokat és az önkormányzati alkalmazottakat vesszük igénybe, hiszen ezért vannak és ez a hivatásbeli és munkaköri kötelességük. Ezzel kapcsolatban tájékozódni kellett volna a jelen cikk aljas hazugságait kiagyaló, összeállító és a hazugságokra alapozódó jogi (de számomra kegyelemárasztó) meghurcoltatást előkészíteni igyekvő titkosszolgálati fedett ügynök(ök)nek.

 4./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

Érpatak, 2016. szeptember 20. napján

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.