Így csúsztatott a pestisracok.hu 2016. 09. 10-én: A Jobbik szövetségese szerint az aradi vértanúk felségárulók, az 1848-49-es forradalom pedig illegitim lázadás volt

Új szereplővel bővült az Érpataki Modell elleni lejárató hadjárat. A pestisracok.hu is előrukkolt egy megvágott videóval és egy rossz szándékú cikkel.

pestisracok.hu weboldal Tulajdonosai,
Működtetője és Szerkesztősége,
Illetékesek, Szerkesztők részére                                                      

1725 Budapest, Pf.: 7

Tisztelt Cím!

Mottó:

     „A véleménynyilvánítási szabadság nem ilyen feltétlen a tényállítások tekintetében. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának (tudatosan hamis közlés) vagy foglalkozása, hivatása gyakorlásának szabályai szerint elvárható lett volna tőle a tények valóságtartalmának vizsgálata, de a véleménynyilvánítási alapjog felelős gyakorlásából adódó gondosságot elmulasztotta. A véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, jellemzés, nézet és kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozhat a tények meghamisítására. Ezen túlmenően a szabad véleménynyilvánítás olyan alkotmányos alapjog, amely csak felelősséggel gyakorolható, és a valótlan tények közlésének elkerülése érdekében bizonyos kötelezettségekkel jár a közvélemény alakításában hivatásszerűen részt vevő személyek esetében.

    A véleménynyilvánítás szabadsága ugyanakkor kiterjed a becsületsértésre alkalmas, valóságnak megfelelő tények, információk közlésére is, amely szabadságnak az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév védelme külső korlátja lehet. Ezen alkotmányos alapjogok védelmében a büntetőjog eszközeinek alkalmazása azonban szükségtelen és aránytalan a közhatalmat gyakorló intézmények és hivatalos személyek esetében. Az e minőségre tekintet nélkül tett kijelentések vonatkozásában azonban ugyanolyan védelem illeti meg őket, mint a magánszemélyeket.” (36/1994 (VI. 24) AB határozat)

Alulírott Orosz Mihály Zoltán (4245 Érpatak, Napfény major 1. szám) Érpatak Község polgármestere az alábbi sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztem elő:

  1. szeptember hó 10. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon: A Jobbik szövetségese szerint az aradi vértanúk felségárulók, az 1848-49-es forradalom pedig illegitim lázadás volt (VIDEÓVAL) című cikkben az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető becsületsértő-rágalmazó tényállítások jelentek meg, ugyanis a vezetésem alatt álló településsel, Érpatakkal kapcsolatban, rólam és az általam követett településvezetési módszerről és rendszerről, melyet a közvélemény Érpataki Modell néven ismer, bizonyos rejtélyes és fel nem tárt összefüggéseket „felfedve-leleplezve”, a valóságot teljesen meghamisítva és hamis színben feltüntetve állították a következőket:

Ezért ezen cikkel kapcsolatban a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető tartalmáról szóló 2010. évi CIV. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján az alábbi helyreigazítás közzétételére hívjuk fel Önöket, az alábbiak szerint:

  1. szeptember hó 10. napján a pestisracok.hu nevű weboldalon (http://pestisracok.hu/jobbik-szovetsegese-szerint-az-aradi-vertanuk-felsegarulok-az-1848-49-es-forradalom-pedig-illegitim-lazadas-volt-videoval/): A Jobbik szövetségese szerint az aradi vértanúk felségárulók, az 1848-49-es forradalom pedig illegitim lázadás volt (VIDEÓVAL) című cikkben félrevezettük és megtévesztettük az olvasóközönséget, mert az alábbi valótlan, illetve valóságot hamis színben feltüntető tényállításokat jelentettünk meg:

1./Orosz Mihály Zoltán felségárulónak nevezte Batthyány Lajos mártír miniszterelnököt és az aradi vértanúkat.

 Orosz Mihály Zoltán azt fejtette ki, hogy amit az Aradon kivégzettek tettek, az a kor hatályos jogszabálya és kogens rendelkezései szerint Európa szinte minden országában felségárulásnak minősült, így annak jogszerű következményeként a legsúlyosabb büntetés járt, mely a halálbüntetés volt.

2./ „Ha Orosz gondolataival egyetért a Jobbik vezetősége – márpedig stratégiai megállapodást kötöttek -, akkor a Jobbik vezetőinek egy része 1956-ban a kommunisták oldalán harcolt volna.”

 Ha együttműködési megállapodást köt két szervezet, akkor abból nem következik az, hogy automatikusan elfogadják mindenben egymás nézeteit, és a megállapodás megkötése után mindenben ugyan azokat az irányokat követik. Történelmi események megítélése során igen is lehetnek hangsúlyeltolódások és véleménykülönbségek, ezek nem hogy károsak, hanem sok szempontból konstruktívak és előre vivők. Az, hogy Orosz Mihály Zoltán nem úgy tekint a 48-as forradalomra, mint ahogy azt a marxista történetírás interpretálja, még nem jelenti azt, hogy 56-ban a kommunistákkal harcolt volna. Orosz Mihály Zoltán nézetei szerint van konzervatív, jobboldali, restauratív forradalom, és van baloldali, felforgató, destruktív forradalom. A baloldali forradalom elvetendő, melynek jellemző elemei megjelentek a 48-as forradalomban (pl.: a nagy francia felforgató forradalom eszméi és törekvései), míg a jobboldali forradalom pozitív, melynek elemei áthatották az 56-os szabadságharcunkat.

3./ Kérjük, továbbá közöljék az egész videót, melyet itt tekinthetnek meg:

 

4./ „A valótlan és az olvasóközönséget szándékosan megtévesztő és félrevezető sérelmes állítások miatt Érpatak Község polgármesterétől, Orosz Mihály Zoltántól elnézést kérünk és ígérjük, hogy a jövőben tartózkodunk a becsületsértő kijelentések és a rágalmazó valótlan tényállítások közlésétől.”

A cikk valótlan tényállításokat tartalmaz, lényeges információkat elhallgat, illetve tévesen közöl. A megjelentek alkalmasak az olvasók véleményének negatív befolyásolására és negatív értékítélet kialakítására Orosz Mihály Zoltán polgármester személyével és tevékenységével kapcsolatban.

A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérjük önöket a helyreigazítás határidőben történő megjelentetésére ugyanúgy (azonos módon, azonos helyen és nagyságrendben). Ezek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási, büntető és kártérítési eljárást fogok kezdeményezni önökkel szemben.

 

Érpatak, 2016. október 4. napján

 

Tisztelettel:

Orosz Mihály Zoltán
Érpatak Község Önkormányzatának
polgármestere

 

Share Button

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.